Faithlife Sermons

Untitled Sermon (3)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts | Handout | Sermon Questions

Moses

Who is Moses?

25Ê-lê-a-sa, con trai của A-rôn, cưới con gái của Phu-ti-ên làm vợ; nàng sanh Phi-nê-a Thánh Kinh Hội. (n.d.). Vietnamese Bible 1934 ().

Thánh Kinh Hội. (n.d.). Vietnamese Bible 1934 ().

Related Media
Related Sermons