Faithlife Sermons

Matthew 10 34-42

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Lus cob qhia: Ntsiab lus / Theme: How much? Tus nqe raug licas?”
Lus cob qhia: Ntsiab lus / Theme: How much? Tus nqe raug licas?”
Matthew / Mathais 10:34-42 34Nej tsis txhob xav hais tias, kuv los ua kom neeg ntiajteb nyob sib haum. Kuv tsis los ua kom neeg nyob sib haum, tiamsis kuv coj ntaj los. 35Kuv los ua kom tub tawmtsam txiv, ntxhais tawmtsam niam, thiab nyab tawmtsam pog. 36Cov neeg uas ua yeebncuab phem dua ntais rau yus, yeej yog yus tsevneeg. 37Tus uas mloog niamtxiv lus heev dua li mloog kuv lus, tus ntawd tsis tsimnyog ua kuv tus thwjtim. Tus uas hlub nws tej tub tej ntxhais heev dua li nws muab siab npuab kuv, tus ntawd tsis tsimnyog ua kuv tus thwjtim. 38Tus uas tsis kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus, tus ntawd tsis tsimnyog ua kuv tus thwjtim. 39Tus uas khuvxim nws txojsia, tus ntawd txojsia yuav tu, tiamsis tus uas ua kuv tes haujlwm nws tsis khuvxim nws txojsia, tus ntawd yuav tau txojsia.() 40Tus uas lees yuav nej, twb yog tus ntawd lees yuav kuv. Thiab tus uas lees yuav kuv, twb yog tus ntawd lees yuav tus uas txib kuv los.41Tus uas lees yuav Vajtswv ib tug tubtxib rau qhov nws paub hais tias, tus ntawd yog tus uas qhia Vajtswv txojlus, cais nws yuav tau nqizog ib yam li tus tubtxib ntawd. Tus uas lees yuav ib tug neeg zoo rau qhov nws paub hais tias, tus ntawd yog neeg ncaj, cais nws yuav tau nqizog ib yam li tus ntawd. 42Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, tus uas muab ib khob dej txiag rau kuv cov thwjtim, tus uas muaj meejmom yau dua sawvdaws huv tibsi haus, rau qhov nws paub hais tias, tus ntawd yog tus ntseeg kuv, nws yeej yuav tau nqizog
34 “Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. 35 For I have come to turn
“ ‘a man against his father,
a daughter against her mother,
a daughter-in-law against her mother-in-law—
36 a man’s enemies will be the members of his own household.’ i
37 “Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. 38 Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. 39 Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it.
40 “Anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. 41 Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet’s reward, and whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person’s reward. 42 And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward.”
Notes:
We Christians are tempted to hide their faith or even to deny their Lord. but anyone who is more concerned about his relationship with his relatives than about his relationship with his Lord is making a disastrous choice.
To lose one’s life for Jesus sake is to give oneself completely into his hands, body and soul. It is to make oneself a living sacrifice to the Lord.
We are blessing to others: We rather share the message through the Word of God: peace with God, patience in time f tribulation, confidence to pray, and the like. A simple gesture as giving a cup of cold water to a thirsty child, we expressed Christian faith, God is pleased, and he will find a way to reward us.
Theme: How much?
Part I. The cost to carry the Cross in a worldly manner
A. Your enemy is the devil, world, self. You true enemies are your own family.
B.
Part II. The cost of being a blessing to others
A. You are blessed by giving to other - it is a blessing to have someone for you to love. It is best to give and show love to others.
Dear friends in Christ:
Before doing anything
Ua ntej yuav ua ib yam dabtsi, peb suav tus nqe ntawm kev ua neej. Tus nqe peb yuav raug them yuav ntau heev tabsis qhov nqe zoog peb tsam yuav ntau tshaj plaws. Nej tej tug hais tias yuav suav tus nqe peb pawg ntseeg khwv nyiaj mas suav txhua tus tswv cuab lub zog, cov nyob tsev zov menyuam, cov roj tuaj, nqe nres tsheb, sijhawm sib tham, pawg khiav dej num mus los txhua hnub, noj haus, nqa khoom hnyav, thiab lub ntsej muag mus fim neeg. Tej nov raug nqe ntau heev tshaj plaws tabsis tus nqe peb tau yog koom tes sib pab, qhia tej hluas thiab txhua tus hais txog lub zog khwv thiab sib hlub, qhia txog neeg lub siab thiab lub zog sib pab, qhia txog kev hlub Vajtswv loj ntau npaug tuaj ntxiv. Nov yog qhov koob hmoov loj. Tabsis hnub nov kuv tsis hais txog qhov nqe ntawm kev khwv, hais txog tus nqe ntawm kev ntseeg Vajtswv.
Yexus hais rau cov neeg hais tias, kuv los tsis yog nqa kev tham yeeb los tabsis nqa ntag ob sab ntse los rau hauv lub ntiaj teb nov. Rab ntaj nov yuav faib tsev neeg ua ntau pab. Nyob yuav tawm tsam niam, tub yuav tawm tsam txiv, tsev neeg tus yeeb ncuab loj tshaj plaws yog tus hauv nws lub tsev.
Qhov nov txhais licas rau peb?
Txhua tiam neeg txij li thaum paub Yexus los muaj kev cov nyom. Tsis yog qhov lus nov hais sib tawm tsam Vajluskub. Qhov lus nov tsis yog rov tawm tsam Yexus. Qhov lus nov tsis tawm tsam cov tub txib tej lus los hais rau cov neeg zov yaj. Cov tim tswv tshaj hais tias kev thaj yeeb los rau ntiaj teb. TAbsis qhov nov Yexus
Related Media
Related Sermons