Faithlife Sermons

Jesus pray for us

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Jesus prays for us

Yauhas 17:6-12
6Kuv twb qhia koj rau cov neeg uas koj xaiv tawm hauv neeg ntiajteb coj los ua kuv tug paub koj lawm. Lawv yeej yog koj tug, koj muab lawv pub rau kuv. Lawv niajhnub mloog koj tej lus. 7Nimno lawv paub hais tias, ib puas tsav yam uas koj muab rau kuv puavleej yog koj tug. 8Tej lus uas koj qhia kuv, kuv twb qhia huv tibsi rau lawv lawm. Lawv khaws tej lus ntawd cia. Lawv paub tseeb thiab lawv cia siab hais tias, qhov uas kuv los hauv ntiajteb no, yeej yog koj txib kuv los tiag tiag. 9Kuv thov koj pab lawv, kuv tsis thov koj pab neeg ntiajteb, tiamsis kuv thov koj pab cov neeg uas koj twb muab rau kuv lawm, rau qhov lawv yeej yog koj tug. 10Ib puas tsav yam uas koj muaj puavleej yog kuv tug. Cov neeg uas koj muab rau kuv ntawd, ua rau kuv tau ntsejmuag. a11Nimno kuv yuav rov qab los cuag koj. Kuv yuav tsis nyob hauv ntiajteb no lawm, tiamsis lawv tseem nyob hauv ntiajteb. Txiv es, koj yog tus zoo kawg nkaus. Thov koj lub hwjchim uas koj muab rau kuv tsomkwm lawv, lawv thiaj yuav ua tau ib lub siab ib yam li koj thiab kuv wb ua ib lub siab. 12Thaum kuv tseem nrog lawv nyob no, kuv siv lub hwjchim uas koj muab rau kuv tsomkwm lawv. Cov neeg uas kuv tsomkwm, tsis muaj ib tug ploj hlo li, tsuas yog tus uas yeej yuav puastsuaj thiaj li puastsuaj xwb. Tej no muaj raws li tej lus sau cia rau hauv koj phau ntawv.
John 17:6–12 NIV
“I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours; you gave them to me and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction so that Scripture would be fulfilled.

6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ⸀ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου.* σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας καὶ τὸν λόγον σου ⸁τετήρηκαν.* 7 νῦν ⸀ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα ⸁δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ⸀1εἰσιν·* 8 ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ⸀ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον ⸋καὶ ἔγνωσαν⸌ ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον,* καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.*

9 Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ, οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι,* ὅτι σοί εἰσιν, 10 καὶ ⸂τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά⸃, καὶ ⸀δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. 11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ⸀αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι ⸆. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ⸇ ⸂ᾧ δέδωκάς⸃ μοι, ⸋ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ⸆1 ἡμεῖς⸌.* 12 ὅτε ἤμην μετʼ αὐτῶν ⸆ ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί ⸀σου ⸂ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ⸃ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς °ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.*

What is the melody here?
What am I want to get to the heart of my heart, family and my members?
From people’s Bible:
6Kuv twb qhia koj rau cov neeg uas koj xaiv tawm hauv neeg ntiajteb coj los ua kuv tug paub koj lawm. Lawv yeej yog koj tug, koj muab lawv pub rau kuv. Lawv niajhnub mloog koj tej lus. 7Nimno lawv paub hais tias, ib puas tsav yam uas koj muab rau kuv puavleej yog koj tug. 8Tej lus uas koj qhia kuv, kuv twb qhia huv tibsi rau lawv lawm. Lawv khaws tej lus ntawd cia. Lawv paub tseeb thiab lawv cia siab hais tias, qhov uas kuv los hauv ntiajteb no, yeej yog koj txib kuv los tiag tiag. 9Kuv thov koj pab lawv, kuv tsis thov koj pab neeg ntiajteb, tiamsis kuv thov koj pab cov neeg uas koj twb muab rau kuv lawm, rau qhov lawv yeej yog koj tug. 10Ib puas tsav yam uas koj muaj puavleej yog kuv tug. Cov neeg uas koj muab rau kuv ntawd, ua rau kuv tau ntsejmuag. a11Nimno kuv yuav rov qab los cuag koj. Kuv yuav tsis nyob hauv ntiajteb no lawm, tiamsis lawv tseem nyob hauv ntiajteb. Txiv es, koj yog tus zoo kawg nkaus. Thov koj lub hwjchim uas koj muab rau kuv tsomkwm lawv, lawv thiaj yuav ua tau ib lub siab ib yam li koj thiab kuv wb ua ib lub siab. 12Thaum kuv tseem nrog lawv nyob no, kuv siv lub hwjchim uas koj muab rau kuv tsomkwm lawv. Cov neeg uas kuv tsomkwm, tsis muaj ib tug ploj hlo li, tsuas yog tus uas yeej yuav puastsuaj thiaj li puastsuaj xwb. Tej no muaj raws li tej lus sau cia rau hauv koj phau ntawv.
Related Media
Related Sermons