Faithlife Sermons

Samson

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 7 views
Notes
Transcript
Handout
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Xaxoos yog leej twg?

Judges 13:5 NIV
You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor because the boy is to be a Nazirite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines.”
Who is Samson?
Manoah nkawd tus tub Xaxoos — Thaum tsis tau yug los twb yeej muaj lub neej puv npo nrog kev cia siab lawm. Thaum yug tau los, Vajtswv npaj lub neej zoo thiab tes num loj kawg nkaus rau nws kom coj cov neeg Isxayees mus rau qhov zoo.
Twb yog lub neej muab nkim pov tseg nrog kev tso dag tso luag. Nws muab lub neej coj los yuam kev rau poj niam. Vajluskub qhia tias nws siv lub neej thaum kawg los tuag rau hauv nkuaj loj cuj. Puas yog lub neej muab nkim pov tseg lawm?
Nws nkim lub neej pov tseg. Ua licas tsis siv nws cov neeg los nyob uake, siv lawv rov los pehawm Vajtswv, cob cov neeg los thooj siab koom ntsws. Txawm nws ua tsis tau ntu tiamsis nws kuj rov cawm tau cov neeg Isxayees ntau leej dim.
Hauv Vajluskub Tshiab tsis hais txog hais tias Xaxoos nkim lub neej pov tseg tiamsis hais tias nws yog neeg hlau rau Vajswv, nws yog tus rov pub kev ncaj ncees thiab tau yam Vajtswv cog tseg.
Hebrews 11:33 NIV
who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised; who shut the mouths of lions,
Heb
Thaum kawg nws rov muab lub meej mom fij rau Vajtswv thiab Vajtswv rov pub lub zog rau nws muaj yeej.
Xaxoos lub neej qhia peb hais tias yeej tsis lig rov rau peb kom pib ua dua tshiab. (Samson’s story teachers us that it is never too late to start over.)
Why life is never too late to star over / Vim licas lub neej yeej tsis lig rov pib dua tshiab?
Vajtswv coj peb los ntseeg Vajtswv, muaj yam twg peb yuav tau pib dua tshiab?
Perhaps there are things that stir your heart / Puas muaj tej yam do koj lub siab kom ras?
Judges 14:19 NIV
Then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to Ashkelon, struck down thirty of their men, stripped them of everything and gave their clothes to those who had explained the riddle. Burning with anger, he returned to his father’s home.
Xaxoos siv lub zog thiab qhov khoom plig Vajtswv pub rau nws coj mus ua luam thuam rau nws tus kheej licas?
Hnub no, lub tshawj lam tau lam luam tuam qhov khoom plig Vajtswv muab rau lawv licas?
Ephesians 4:12 NIV
to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up
Revenge cycle / khaub zeeg cua pauj kev ntsim siab
Judges 15:
Judges 15:11 NIV
Then three thousand men from Judah went down to the cave in the rock of Etam and said to Samson, “Don’t you realize that the Philistines are rulers over us? What have you done to us?” He answered, “I merely did to them what they did to me.”
Txiv neej ntse ntsuav los qaug quav rau poj nia.
Judges 16:15 NIV
Then she said to him, “How can you say, ‘I love you,’ when you won’t confide in me? This is the third time you have made a fool of me and haven’t told me the secret of your great strength.”
Judge 16:
Peb lub neej muaj pes tsawg zaus uas peb cia li qaug rau kev sim siab thiab ntseeg qhov luag dag?
Delilah was a deceitful woman with honey on her lips and poison in her heart. Delilas yog ib tug pojniam di ncauj qab li zib ntab tiamsis siab puv npo nrog tshuaj lom neeg tuag.
Judges 16:19 NIV
After putting him to sleep on her lap, she called for someone to shave off the seven braids of his hair, and so began to subdue him. And his strength left him.
Yog vim licas peb ho hais tias Xaxoos yog tus ruam tua tsov xwb? How could Samsom be so foolish?
How could Samsom be so foolish?
Peb lub neej muaj pes tsawg zaus uas peb cia li qaug rau kev sim siab thiab ntseeg qhov luag dag? How many times do we allow ourselves to be deceived b flattery and give in to temptation and wrong beliefs?
Delilah:
Qhov ib tug tib neeg ua tau thiab muaj peev xwm yuav pab tau lwm tus ua ntau yam dej num tiav tiamsis tus tib neeg uas poob tsag loj tshaj plaws muaj feem ua tau rau lwm tus ua tsis tau yam loj tshaj plaws hauv lawv lub neej tiav thiab.
Delilah tshwm los nyob hauv Xaxoos lub neej tib pliag xwb tiamsis ua ntau yam puas tsuaj. Nws ua rau Xaxoos ntxeev siab rau yam Vajtswv hu Xaxoos los ua.
Are people helped by knowing you? Qhov neeg paub koj, puas pab tau lawv?
Do they find that knowing you challenges them to be the best they can be?
Tib neeg puas paub hais tias qhov lawv paub koj yuav twv lawv kom lawv ua qhov zoo tshaj plaws?
Even more important, does knowing you help their relationship with God? Qhov tseem ceeb tshaj plaws, neeg paub koj puas pab lawv sib raug zoo nrog Vajtswv?
What do your demands for their time and attention tell them about your real care for them? Qhov koj thov lawv lub sijhawm thiab kom cuab pob ntseg rau koj puas qhia hais tias koj txhawj txog lawv?
Are you willing to be God’s instrument in the lives of others? Koj puas kam ua Vajtswv qhov cuab yeej rau lwm tus lub neej?
Related Media
Related Sermons