Faithlife Sermons

Character of David

Notes
David’s appearance and attributes 1 Sa 16:18 See also 1 Sa 16:12 David’s characteristics His dependence upon God 1 Sa 13:14 See also 1 Sa 23:2; 1 Sa 23:4; 1 Sa 23:9–13; Ps 23:1–6; Ps 34:1–7; Ps 54:1–4; Ps 62:1–2; Ps 142:1–7 His trust in God 1 Sa 17:34–37 See also 1 Sa 17:40–51 His loyalty to others 1…
Related Media
Related Sermons