Faithlife Sermons

The Given Opportunity

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

The Given Opportunity

Text: Gal. 5:1

Sakalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.

I.The Free Gift

@ Every gift must use with the accordance with the Lord will.

Sapagka'tibinigaykosa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mgakasulatan, 1 Cor. 15:3

II.The Free will Of Trip

@ Trip to Heaven or Trip to Hell

a)Matt. 7:13 Kayo'ymagsipasoksa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo'y nagsisipasok.

b)Matt. 7:14Sapagka'tmakipotang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.

III.The Free will of Worship

a)Matt. 6:24Sinoma'yhindimakapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan.

Related Media
Related Sermons