Faithlife Sermons

The Certified Believers God

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

The Certified Believers God

By: Bro Bill Mostrales

Text: John 8:32

And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

I. Blameless (spotless)

a. Philippians 2:15

Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Dios na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan,

b. 1 Thessalonians 4:7 - For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.

c. 2 Corinthians 13:8 - For we can do nothing against the truth, but for the truth. (Sapagka't kami'y walang anomang magagawang laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan)

Illustration:

II. Powerful (influential)

a. Philippians 4:13 - I can do all things through Christ which strengtheneth me.

b. 2 Timothy 1:7 - For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind. (Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan.)

Illustration:

III. Scriptural Doers (Action man) All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness( 2Tim.3:16)

a. James 1:22 But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. (Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili)

b. James 1:23 Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror

c. James 1:24-25 Sapagka't minamasdan niya ang kaniyang sarili, at siya'y umaalis at pagdaka'y kaniyang nalilimutan kung ano siya. 25 Nguni't ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa.

Illustration/Conclusion:

Related Media
Related Sermons