Faithlife Sermons

Doopdiens

Notes & Transcripts

DOOPBEDIENING: Danika van Heerden, 21/04/2007

GELOOFSVERSTERKING:

§         Die doop, soos nagmaal, is 'n teken en bevestiging van die verlossing van sonde wat Jesus Christus deur Sy bloed aan die kruis vir elkeen wat in Hom glo verdien het!

§         Die sakrament van die doop vestig en versterk ons persoonlike verhouding met Christus.

§         So vervul Jesus Sy kant van die ooreenkoms sodat ons deur ons geloof in Hom deel kan kry aan alle voorregte van die genade-verbond wat God met almal wat in Jesus Christus glo, sluit.

§         Die verbond is 'n ooreenkoms waar God die inisiatief neem.

§         Ons kinders ontvang die teken van die doop omdat God se redding ook aan hulle as kinders van gelowiges bemaak word.

Die doop dat ons slegs in die koninkryk van God ingaan as ons:

·         opnuut gebore word,

·         ons sondige lewe afsterf en  

·         voluit vir God lewe [Rom 6:11].

Ons moet as ouers die Heilige Gees toelaat om in ons te woon en ons lewe daagliks te regeer sodat Hy ons meer soos JXs kan maak

Die doop, as teken en seël van die inlywing in die kerk van Jesus,

§         spoor ons aan om dankbaar en diensbaar op aarde te leef as lidmate van Sy kerk (Jesus se liggaam – Ef 4:16).

§         Al verstaan baba’s niks hiervan nie, beklemtoon dit die feit dat God uit vrye genade die inisiatief in hulle verlossing neem.

I        OUERS SE GELOOFSBELYDENIS

Liewe Jan-Frederick en Cecile as ouers van Danika in Jesus Christus:

§         Julle het bevestig dat julle nie doop uit gewoonte of bygelo-wigheid nie, maar op grond van julle geloofsoortuiging,

§         As ouers erken julle dat die doop 'n Godlike instelling is waar-deur die Here Sy verbond van liefde en genade aan ons en ons kinders waarborg en aan hulle die gawes van Christus skenk.

Om dit nou voor God en Sy gemeente te bely as getuienis van julle persoonlike geloof in Jesus Christus, reageer hardop op die vrae:

·         Glo en getuig julle dat Jesus Christus deur Sy soenverdienste aan die kruis julle persoonlike Verlosser en Here is?

·         Glo julle dat God julle Vader is en dat Hy julle as Sy kinders versorg en bewaar van die Bose?

·         Glo julle dat die Heilige Gees in julle woon en laat julle Hom toe om julle lewe daagliks deur God se Woord te rig en lei onder koningskap van Jesus Christus?

·         Bely julle dat, hoewel julle babatjie as sondaar in die wêreld gekom het en dus onder die oordeel van God staan, sy in Jesus Christus aan God behoort en daarom as lidmaat van Sy gemeente gedoop moet word?

·         Antwoord: hardop:

·         Bediening van die doop:  Danika van Heerden

II       OUERS SE ONDERNEMING EN BELOFTE:

·         Die doop bevestig alles wat God ons en ons kinders deur die genadeverbond skenk.

·         Die doop herinner ons en ons kinders altyd aan die vaste grond waarop ons geloof rus - Jesus Christus!

Daarom bewys julle as ouers julle dankbaarheid vir God se genade - wat Hy ook aan julle kind bewys - deur die volgende in Sy krag te onderneem en voor die gemeente te beloof:

·         Beloof julle om julle kindjie soos sy opgroei, oor die betekenis en eise van die verbond van genade - soos gedemonstreer deur die doop - in te lig?

·         Beloof julle om 'n voorbeeld vir haar te wees in die uitlewing van dit waarvoor die verbond staan?

·         Beloof julle om haar te herinner en op te roep om God se beloftes ook vir haarself toe te eien.

·         Antwoord: hardop:

DOOP: Dissipleskap, Ouers, Omgee, Pêlle!

OUERSKAP IS DISSIPELSKAP

Deuteronomium 6 4“Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. 5Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. 6“Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. 7Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. 8Jy moet dit as herinnerings-teken vasbind aan jou hande, en dit moet ’n merk op jou voorkop wees. 9Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.

OPDRAG VIR OUERS: Maak jou kind jou dissipel deur:

§         Didasko: instruksie gee, verduidelik (Matt 4:23 - mense in hulle sinagoges geleer...)

§         Manthano: leer, kennis opdoen/inwin (Matt 11:29 - leer van My)

§         Paratithymi: aanbied, langsaan sit (Matt 13:24 gelykenis voorhou)

§         Diermyneo: interpreteer, verduidelik, verklaar – (Luk 24:27 - Skrifuitsprake .... uitgelê.)

§         Ektithymi: uiteensit, ontleed – (Hd 11:4 - als mooi uiteengesit..)  

§         Prophytys: verkondig – (Matt 5,12 – (Luk 20:1 - …Jesus by die tempel besig ..om die volk te leer en ... evangelie te verkondig)

§         Poimyn: begelei, opvoed, kos gee – (Heb 12:7 - Verdra tug as opvoeding)

§         Episkopos; toesig hou – (1 Pet 5:2 - Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle)  

Jesus roep Sy dissipels

  • Om Hom te volg;
  • Om hulle te verbind aan Sy manier van lewe;
  • Om aan Hom alleen gehoorsaam te wees;
  • Om ander mense te dien;
  • Om meer en meer soos Hy te word.

Dissipelskap

  • is ‘n proses en nie ‘n program nie;
  • is diensbaarheid nie magsvertoon nie;

‘n Dissipel:

  • kyk; help; doen; reproduseer

TOEPASSING

Matteus 28 18Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 19Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

·         Wat maak ons as ouers met die groot opdrag van Matteus 28?  Die opdrag is nie GAAN nie, maar MAAK DISSIPELS!

·         Die gaan is in ‘n werkwoordsvorm wat beteken: “terwyl jy gaan... maak dissipels... doop... leer....

·         Die lekkerste van ouerskap is, ons twee is besig met die groot opdrag – ons maak dissipels!

Hoe?

Deur ons lewenswyse moet ons dit by ons kind:

inskerp, daaroor praat, in jou huis, oppad, as jy gaan slaap, as jy opstaan, aan jou hande, op jou voorkop, op jou deurkosyns, op jou stadspoorte.

Ons kinders moet God se liefde, genade en ons gehoorsaamheid aan God sien in die manier hoe ons optree teenoor hulle in die huis, ook teenoor mense wat kom kuier en buite die huis.

Sodat:

hulle in ons voetspore kan volg om die wonderlike boodskap van die evangelie van Jesus Christus na die volgende geslag toe dra.

Dit gebeur nie outomaties nie – ons moet as ouers deur ons leefwyse, deur ons woorde en dade, die VOLLE evangelie-boodskap vir hulle deurgee sodat hulle dit, sonder om iets uit te laat, as die VOLLE evangelie kan oordra na hulle volgende geslag.

WAARBORG

Die waarborg om dit te doen lê nie in ons “volmaaktheid” of “perfek-theid” as ouers nie, maar in die beloftes van Jesus Christus ons Here en Verlosser, die Fokus van ons as ouers se GESINSDOELWIT en onder die leiding van Sy Heilige Gees!

Jesus se beloftes:

“Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. (sê Jesus) 19(terwyl julle as ouers met julle lewe aan-) gaan .... maak (julle kinders...) my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20leer (julle kinders)... om alles te onderhou wat Ek (Jesus)  julle (as ouers) beveel het. En onthou: Ek (Jesus) is by julle (as gesin) al die dae tot die voleinding van die wêreld (tot Ek weer gaan kom op die wolke om julle te kom haal).”

Related Media
Related Sermons