Faithlife Sermons

Die troue liefde van die Here

Notes & Transcripts

22 APRIL 2007- DERDe Sondag in Paastyd

“Die troue liefde van die Here” –

Vooraf:CD

Aankondigings en gebed

Paaskers

Die Christuskers (Paaskers) word aangesteek. Blomme kan ingebring word om die feestelikheid van die Paastyd te beklemtoon.

Paasroep

Voorganger:   Die Here het opgestaan.

Gemeente:      Die Here het waarlik opgestaan.

Groet

Voorganger:   Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde.

Gemeente:      Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid  (uit: Op 1:4c-6).

Janus lees 'n Skrifgedeelte: Lofgebed–

Psalm 30

’n Psalm. ’n Lied vir die inwyding van die tempel. Van Dawid. 2Ek wil u lof verkondig, Here, want U het my gered en my vyande nie laat bly wees oor my nie. 3Here my God, ek het na U geroep om hulp en U het my gesond gemaak. 4Here, U het my gered van die doderyk, my aan die lewe gehou toe ek al op pad was na die dood toe. 5Sing tot eer van die Here, julle wat Hom getrou dien, loof sy heilige Naam! 6Waarlik, sy toorn duur net ’n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek al weer. 7Toe dit goed gegaan het, het ek wel gesê: “Niks sal my ooit laat wankel nie.” 8Deur u goedheid het U my op ’n veilige berg laat staan, Here. Maar toe U U aan my onttrek het, het ek baie bang geword. 9Ek het na U geroep, Here. Ek het U om genade gesmeek: 10“Watter voordeel is daar in my ondergang as ek die graf moet ingaan? Kan stof U loof? Kan dit u trou verkondig? 11Luister, Here, en wees my genadig! Help my, Here!” 12Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. 13Daarom sal ek sing tot u eer; ek sal nie stilbly nie. Here my God, vir altyd sal ek U loof!

Gemeente sing:

§         Lied 411: 1-3 Kom almal laat jul stem verrys

§         Lied 421:1-3 Die Here Jesus lewe

§         Lied 422:1-3 Die Heer het opgestaan

Gebed

Janus lees 'n Skrifgedeelte: aanbidding

Openbaring 4:8 en 11

“Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.” “Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.”

Gemeente sing:

§         Lied 169: 1-3 Heilig, Heilig, Heilig

Gebed

Gemeente sing

§         Lied 266 Ons Vader

Skriflesing en Boodskap: Openbaring 5:11-14 – Die troue liefde van die Here Jesus vir jou... vir altyd...

Dankoffers

Slotlied:

§         Lied 202: 1-3 Prys Hom die Hemelvors met refrein van Lied 464 (x2)

UITSENDING

Wet

Die wil van die Here vir ons lewe: Openbaring 2:9-11.

Seën

Voorganger:   Gaan nou in die vrede van Jesus Christus om God en jou naaste met liefde te dien.

Gemeente:      Ons gaan in die Naam van die opgestane en verheerlikte Here.

Voorganger :  Mag die seën van die Almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees met julle wees, nou en vir altyd.

Amen

DIENS VAN DIE WOORD

Openbaring 5:11-14. (Musiek van hemel)

11Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge ’n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor 12uitroep:

“Die Lam wat geslag was, is waardig

om die mag en rykdom,

die wysheid en sterkte,

die eer, heerlikheid en lof

te ontvang.”

13Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê:

“Aan Hom wat op die troon sit,

en aan die Lam,

behoort die lof en die eer,

die heerlikheid en die krag,

tot in alle ewigheid.”

14Die vier lewende wesens het gesê: “Amen!” En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.

Inleiding

Ons vier die troue liefde van God. Hy beskerm ons soos ’n vader teen geweld. Psalm 30 verwoord die blydskap dat God ons lot ten tye van lyding verander.

Ons teks betrek ons by die ganse heelal se lof aan God en aan die Lam, die held van sagmoedigheid en opoffering, die antigeweldenaar.

PREEKSTUDIE – OPENBARING 5:11-14

Die aandag verskuif in Openbaring 5 van die hemel in aanbidding (Op 4) na die hemel in aksie (Op 5). Die Hoofmomente is:

§         God se koningskap (troon),

§         Christus se verlossingsdood (die Lam wat waardig is om die boekrol oop te maak) en

§         die ontvouing van God se wil in verhouding tot die kosmiese gebeure (die boekrol met God se wil)

Binne die konteks van Paastyd nooi die teks ons uit om te deel in die viering van die dood en opstanding van Jesus Christus.

§         Die kruisiging van Jesus was 'n gewelddadige gebeurtenis.

§         Jesus is deur die Romeine en die Jode beskou as moeilikheid-maker wat die regverdige straf hiervoor moes ontvang.

§         Jesus se gewelddadige marteling aan die kruis het God se verhouding met die wêreld verander.

§         Daarom kon God se verhouding met sy skepping nooit weer dieselfde wees nie.

Die “Lam wat geslag is” het die afstand tussen hemel en aarde oor-brug. Hy wat doodgemaak is, is nou lewend en deel God se troon.

Deur die rol van die Lam van God het hierdie transformasie in die hemel plaasgevind:

§         Nie deur geweld nie, maar deur lofprysing en aanbidding.

§         Deur die Lam se “verowering” van die dood.

§         Dit bring nabyheid en intimiteit met God.

Die karakter van God word daarin geopenbaar dat God nie sy eie Seun gespaar het nie, maar twv ons oorgelewer het (Rom 8:32). Dít is die ID van die ware Koning wat heers oor alle heersers op aarde.

Hierdie heerskappy kom nie deur geweld of wapens of uitbuiting van die mens en die bewoners van die aarde nie, maar deur die kosbare getuienis van gelowiges aangaande dié Lam (vgl Fil 2:5 ev).

Openbaring 5 roep ons op tot 'n nuwe en ander verstaan:

§         van sukses

o       teenoor die

§         gebruik van mag en geweld.

Hierdie nuwe manier van kyk en verstaan is nie so eenvoudig in 'n wêreld wat uitgedaag word om te konformeer met 'n kultuur van selfverryking, selfbevrediging en selfverheerliking nie.

Hoe lyk 'n leefstyl wat vir God aanvaarbaar is? Vir God is selfopoffering, swakheid en kwesbaarheid die lewenstyl wat aanvaarbaar is, gegrond op die feit van die Lam wat geslag is.

Die visie van die geslagte Lam saam met God op die troon, is die bewys dat 'n ander verhaal moontlik is 'waar die kant van die onskuldige slagoffer geneem word.

Die evangelie ontbloot die verdraaiings en skewe verhale wat ons vir en oor onsself vertel, selfs ook wat betref die geweld wat ons gebruik om die status quo te probeer handhaaf.

Hierdie alternatiewe, geweldlose visie wat God as ‘n leefstyl wat vir Hom aanvaarbaar is vir ons wys, is die gevolg van die aanbidding en lofprysing.

Ons aandag vestig op twee sentrale Figure in hierdie visie:

§         God en die Lam.

Hierdie hele hoofstuk bou op na hierdie klimaks van lofbetuiging:

§         eers aan Hom wat op die troon sit (die Skepper) en

§         aan die geslagte Lam (die Verlosser).

§         As finale bevestiging, sê die vier lewende wesens: “Amen!”

§         Die 24 twintig ouderlinge buig neer, in aanbidding en sonder geweld!

He was born in weakness and He died in weakness; but He is the recipient of all power. He became the poorest of the poor (2 Cor. 8:9), and yet He owns all the riches of heaven and earth. Men laughed at Him and called Him a fool; yet He is the very wisdom of God (1 Cor. 1:24; Col. 2:3).

He shared in the sinless weaknesses of humanity as He hungered, thirsted, and became weary. Today in glory, He possesses all strength. On earth, He experienced humiliation and shame as sinners ridiculed and reviled Him. They laughed at His kingship and attired Him in a mock robe, crown, and scepter. But all of that is changed now! He has received all honor and glory!

And blessing! He became a curse for us on the cross (Gal. 3:13), so that we can never be under the curse of the broken Law. (Some translations read “praise” instead of “blessing,” but the Greek word carries both meanings.) He is worthy of all praise!

The worship service climaxed with all of the universe praising the Lamb of God and the Father seated on the throne!

Keep in mind that all of this praise centered on the Lord Jesus Christ, the Redeemer. It is not Christ the Teacher, but Christ the Saviour, who is the theme of their worship. While an unconverted person could praise the Creator, he certainly could not sincerely praise the Redeemer.

The singers (5:11–14)

1. Their diversity (5:11)

a. All of heaven’s elect angels (5:11a)

b. All of heaven’s redeemed sinners (5:11b)

2. Their universality (5:13–14)

a. Every creature in heaven (5:13a)

b. Every creature on earth (5:13b)

c. Every creature under the earth (5:13c)

There is a song rising on planet earth. It’s a song to the majesty, renown and fame of Jesus. It’s a song to the indescribable, incomparable, uncontainable beauty of Jesus Christ. It’s only a small distant song now, like Elijah’s small rain cloud on the horizon (1 Ki 18:44). It is rising out of hearts that have been ambushed by the love of Jesus and ruined by His love for anything the world has to offer. It’s rising from hearts that are awestruck and blazing with passion for Jesus, hearts that care about nothing but the praise and fame of the name of Jesus.

Can you hear this song? If you press into Jesus you will. If you deeply desire Jesus you will. If you want Jesus and Jesus alone and more and more of Him, you will hear His song. It’s a melody spawned from heaven, carried by the Holy Spirit and deposited in hungry, thirsty hearts. It’s the song of the Father, full of pure love for His Son Jesus. It’s sung by angels but not with human words. It’s heard by the saints of God through the Spirit of God. It’s liberating, captivating and motivating. It’s a love song, it’s an anthem, it’s a victory song, it’s a war song. It’s an all consuming song! It’s a song that gets deep down into your spirit. It takes your breath away. It’s a song that exalts, magnifies, glorifies, the fame, the renown of the name that will exist through all creation, for all eternity. It’s a song to the creator of creation, to the one who was, who is, and is to come, to the Son of God, JESUS CHRIST!

Sir Michael Costa was conducting a rehearsal in which the orchestra was joined by a great chorus. About halfway through the session, with trumpets blaring, drums rolling, and violins singing their rich melody, the piccolo player muttered to himself, “What good am I doing? I might as well not be playing. Nobody can hear me anyway.” So he placed his instrument to his lips but made no sound. Within moments the conductor cried, “Stop! Stop! Where’s the piccolo?”

Perhaps many people did not realize that the piccolo was missing, but the most important one did. So it is in the Christian life. God knows when we do not play the part assigned to us, even if others do not.

God’s revelation in nature may be likened to a concert performed by an orchestra. Some people who come to listen hear only the instruments as they express the melody and harmony of the music. But others who come are familiar with the composer and know the words that go with the music. These hear more than the music.

In much the same way, only those who have a personal relationship with the Creator through Jesus Christ can really see in all of creation the fullness of what God intended to communicate through it.

Related Media
Related Sermons