Faithlife Sermons

Vertroue-Hebreërs 11

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 10 views
Notes & Transcripts

Select all the text in this box and paste your sermon here...

VERTROUE. Hebreërs 11.

N INSIDENT WAT MY SAL BYBLY HET HOM BY ‘N SIEKBED AFGESPEEL. DIE ORRELISTE VAN DIE VORIGE GEMEENTE HET BLOEDKANKER ONDER LEDE GEHAD. DIT HET MAAR SWAAR GEGAAN. EK WAS BY TOE SY VIR DIE DOKTER OP BESOEK VRA: HOE LANK KAN EK SO AANGAAN DOKTER? SY ANTWOORD AAN HAAR WAS: MEVROU, KOM ONS VAT DIT EEN HEKKIE OP ‘N SLAG. SOMMIGE VAN ONS WIL GRAAG LANK VOORUIT WEET WAT MORE VIR HULLE INHOU. PARTY HOU WEER MEER VAN VERRASSINGS AS ANDER. NOGTANS WORD ONS AS GELOWIGES ALMAL OPGEROEP TOT VERTROUE, AL SKYN GEEN SON EN LIG GEEN MAAN.

IEMAND HET GESE DIS SOMS MAAR MOEILIK OM SO DEUR DIE LEWE TE GAAN. DIS SOOS ‘N BLINDE MAN WAT IN ‘N DONKER KAMER SOEK NA ‘N SWART KAT-WAT NIE DAAR IS NIE. ONS DRA PARTYKEER ALLERLEI VRESE MET ONS SAAM: VRESE VIR DIT EN VIR DAT EN WAT NOG. UITEINDELIK HET ONS GELOOF NODIG OM TE LEEF. GELOOF IS OM TE DOEN SONDER OM TE SIEN, HET ‘N KIND EENDAG GESE.

HEBREERS 11 IS EEN VAN DIE OPWINDENDSTE DELE IN DIE BYBEL. DIT IS VERHALE OOR GELOWIGE MENSE. MENSE VAN VLEIS EN BLOED, NET SOOS ONS. DIE LYSIE SLUIT NIE NAME IN SOOS SUPERMAN OF DIE X MANNE, OF BATMAN NIE. NEE, ELKEEN VAN HIERDIE FEILBARE MANNE OF VROUE HET GELEEF MET HUL OOG GEVESTIG OP DIE ONSIENLIKE GOD. HULLE HET DIE HERE VERTROU, EEN HEKKIE OP ‘N SLAG, AL HET HULLE SOMS GESTUIKEL OOR DIE EINSTE HEKKIE.

GELOOF SE IMMERS DAT GOD BY JOU IS AL LYK DIT OF HY SLAAP, SOOS JESUS OP DAARDIE BOOT IN DIE STORMSEE WAARVAN ONS IN MATT 8:24 LEES. GELOOF IS OM UIT TE ROEP NA ‘N GOD WAT JOU SKYNBAAR VERLAAT HET, MET DIE BEDE DAT HY SAL ANTWOORD, SOOS JESUS VAN DIE KRUIS AF. GELOOF IS OM TE SE DAT AL STRUIKEL JY, AL VAL JY, AL VERBRAND JY JOU VINGERS, AL ONTGLIP DIE ANTWOORDE OP DRINGENDE LEWENSVRAE JOU, DIT ALLES UITEINDELIK TOG SIN MAAK.

GELOOF BETEKEN DAT JY LEER OM ANDERS NA SAKE, MET GOD SE OE NA DIE LEWE TE KYK, VERAL AS JY NIE LEKKER SIN KAN MAAK UIT OMSTANDIGHEDE NIE. GELOOF DRA JOU IN GOEIE TYE, MAAR OOK AS JOU KRAGTE ONVOLDOENDE VOEL OM DIE LEWE TE HANTEER.

IN DIE WOORDE VAN HEBREERS 11: “OM TE GLO IS OM SEKER TE WEES VAN DIE DINGE WAT ONS HOOP, OM OORTUIG TE WEES VAN DIE DINGE WAT ONS NIE SIEN NIE.” GELOOF SE DAAR IS ‘N LIG VOOR IN DIE TONNEL EN DIS NIE DIE BANKBESTUURDER MET ‘N FLITS NIE. KAN DIT WAAR WEES? IS DIE ONMOONTLIKE MOONTLIK? JA. HEBREERS 11 VERTEL VIR ONS DIE VERHAAL VAN MENSE BY KRUISPAAIE IN HUL LEWE. DIT VERTEL DIE VERHAAL VAN MENSE WAT VOOR GAPENDE AFGRONDE TE STAAN GEKOM HET, BY WYSE VAN SPREKE. DIT VERTEL VAN MENSE WAT DIE LEWE SE DUISTERE EN WINKENDE PAAIE AANGEPAK HET, MET NIKS ANDERS AS GELOOF NIE.

HEB 11 VERSE 32-39 ILLUSTREER VIR ONS DIE PRAKTIESE SY VAN GELOOF.

ONS VERNEEM VAN DIE RIGTERS. IN DAARDIE TYD HET ELKEEN GEDOEN WAT REG WAS IN SY EIE OE. (RIGTERS 21) DIE WOORD VAN DIE HERE HET NIE MEER GESAG GEDRA NIE. DIE OUERS HET NIE MEER AAN HULLE KINDERS LEWENSWAARDES VANUIT GOD SE WOORD OORGEDRA NIE. INTEENDEEL, ANDER DINGE HET BELANGRIKER GEWORD AS ‘N PERSOONLIKE VERHOUDING MET DIE LEWENDE GOD.

IN SULKE TYE WAARIN GESINSWAARDES EN DIE WARE GELOOF BEDREIG IS DEUR ALLERLEI ANDER WAARDES EN AFGODE, HET DIE RIGTERS GELEEF. NIE EEN VAN HULLE WAS SUPERGELOWIGES NIE. GIDEON HET WEL MET NET 300 MANSKAPPE DIE VYAND VERSLAAN, MAAR HY HET OOK MAAR ALLERHANDE TEKENS VAN GOD GEVRA VOOR HY OORGEGAAN HET TOT AKSIE. RIGTER SIMSON WAS ‘N ROKJAGTER, MAAR OP SY STERFBED STERF HY VIR GOD SE EER. DIE HERE HET HULLE ALMAL DEURGEDRA.

DANIEL, UIT DIE BALLINGSKAP, HET DIE VUUROOND VAN NEBUKADNESER TROTSEER. HY HET EGTER MET GELOOFSOE NA DIE WERELD GEKYK. DIT IS SY GELOOF WAT GEMAAK HET DAT HY VIR DIE KONING KON SE: U HET WEL DIE MAG OM ONS IN DIE VUUROOND TE GOOI. ONS GOD KAN ONS RED, MAAR SELFS AL DOEN HY DIT NIE, SAL ONS NIE U BEELD AANBID NIE, O KONING. JA, INDERDAAD. PARTY GELOWIGES IS DOODGEMARTEL. GELOOF VRYWAAR JOU NIE VAN LYDING NIE. JESUS HET JUIS NIE VAN DIE TEMPEL SE DAK AFGESPRING SOOS SATAN DIT WOU HE NIE. HY WOU DIE KRUIS NIE SYSTAP NIE.

SAGARIA DIE PROFEET IS MET KLIPPE DOODGEGOOI. 15 CHRISTENE IS NOU ONLANGS IN NIGERIE IN DIE MIDDEL VAN DIE NAG IN HUL EIE HUISE DOODGESTEEK DEUR MOSLEMS. VOLGENS OORLEWERING IS JESAJA IN STUKKE GESAAG.

ALMAL HET EGTER DIE KRAG ONTVANG OM HIERDIE ONTBERINGE TE VERDUUR OMDAT HULLE OP GOD VERTROU HET. VOLGENS OORLEWERING HET ELIA, ELISA EN ESEGIEL IN SKAAP EN BOKVELLE RONDGESWERF. DIE WERELD WAS HULLE DIT NIE WERD NIE. HULLE GELOOF HET HULLE DIE VISIE VAN ‘N NUWE WERELD, ‘N ANDER WERELD GEGEE, EN DIT HET HULLE DIE VOLHARDING GEGEE OM AAN TE HOU.

WAT LEER HIERDIE MENSE SE LEWENSVERHALE ONS OOR GOD? DIT: AL HET GELOWIGES IN DIE OT OOK SWAAR GEKRY, HULLE HET VOORUIT GEKYK NA DIE EEN, NA JESUS, WAT DIE VERVULLING VAN AL GOD SE BELOFTES IN DIE OT WAS. HULLE, EN ONS AS NT GELOWIGES, KON LET OP JESUS. LET OP SY VOLHARDING ONDER DIE KRUIS. LET OP SY VERTROUE IN GOD, AL HET HY BLOED GESWEET IN GETSEMANE EN AL HET HY AAN DIE KRUIS MET ‘N ROU KREET SY WAAROMS UITGEROEP. CHRISTUS SKENK ONS DIE MOED OM TE BLY VERTROU. HY SKENK DIE GELOOF EN SY VOORBIDDING DRA ONS OP DIE GELOOFSPAD. JA, AL WANKEL ONS GELOOF SOMS.

‘N FAMILIE SE HUIS HET EENKEER AAN DIE BRAND GERAAK. DIT HET TWEE VERDIEPINGS GEHAD. TERWYL DIE VLAMME EN ROOK DEUR DIE HUIS VERSPREI, HET DIE FAMILIE NA BUITE GEHARDLOOP. DIE JONGSTE SEUNTJIE HET AGTERGEBLY EN OP DIE TWEEDE VERDIEPING ANGSBEVANGE BY ‘N VENSTER UITGELOER. SY PA HET GESKREEU: SPRING! HY HET GEANTWOORD: “PA, EK KAN NIE SIEN NIE.” “SPRING MY SEUN, HET SY PA GEANTWOORD.” “EK KAN SIEN.” IS DIT NIE ‘N MOOI BESKRYWING VAN GELOOF NIE? AL TAS ONS SOMS IN DIE DUISTER ROND. AL IS ONS OORWELDIG DEUR DIE VUUR EN DIE ROOK VAN ONS OMSTANDIGHEDE, KAN GOD ONS SIEN. ONS KAN HOM VERTROU WANNEER ONS PARTYKEER IN DIE GELOOF ‘N SPRONG MOET WAAG. HY IS DAAR, AL SKREEU ALLES DAARTEEN.

DIT BRING ONS BY DIE JAAR WAT VIR ONS VOORLE. GELOOF IS DIE VERTROUE OM TE WEET: GOD GAAN SY BELOFTES HOU, DAAROM KAN ONS DAAROP HANDEL. GELOOF, LEER DIE HELDE VAN GELOOF IN HEBREERS ONS, IS OM NIE NET VIR OOMBLIK TE LEEF NIE, MAAR AS’T WARE VANUIT DIE TOEKOMS TE LEEF. GELOOF IS OM DENKEND-NADENKEND, DEUR DIE LEWE TE GAAN. DIT IS OM ELKE SITUASIE IN DIE LEWE TE BEOORDEEL AAN DIE HAND VAN WAT GOD DAARMEE WIL BEREIK EN WIE DAARDEUR GESEEN SAL WORD. DIT IS NIE NOODWENDIG ELKE KEER EK NIE. BV, DIE EKSTRA INKOMSTE WAT JY NIE VERWAG HET NIE, IS DALK GOD SE MANIER OM DEUR JOU IN ANDER SE BEHOEFTES TE VOORSIEN. BID VOLG. KEER VOOR SPANDEER

DIT BRING ONS BY DIE STORIE VAN ONS EIE LEWENS. JA, DAAR LE DALK IN DIE NUWE JAAR ‘N ROTS VAN SIEKTE WAT JOU PAD VERSPER. DAAR IS DALK DIE HINDERNIS VAN ‘N VYAND WAT OP JOU WIL TRAP TERWYL JY ‘N STEIL ROTSKRANS UITKLIM. JA, DIT KAN GEBEUR DAT JY ONREGVERDIG LY. JOU GELOOFSOE IS EGTER OP DIE ONSIGBARE GERIG. DIS GERIG OP CHRISTUS. HY DRA JOU DEUR DIK EN DUN.

NATUURLIK KAN ONS BY DIE GELOOFSHELDE IN HEBREERS, EN BY ANDER MEDEGELOWIGES KERS OPSTEEK. JOSEF LEER ONS BV OM TE VOLHARD IN DIE GELOOF AL DRAAI DIE LEWE TEEN ONS. AS JY DINK ‘N TAAK IS TE GROOT VIR JOU, DINK AAN MOSES WAT OP 80 ‘N HELE VOLK MOES LEI. AS JY ‘N GROOT FOUT BEGAAN HET, DINK AAN DAWID EN HOE GOD HOM DEUR BEROU HERSTEL HET IN SY AMP.

VERAL, DINK AAN JESUS. SY HELE LEWE LANK HET SY EIE MENSE TEEN HOM SAAMGESWEER. DIE DUIWEL HET HOM NIE UITGELOS NIE. SELFS SY VADER HET HOM ‘N TYD LANK VERLAAT. DIE KRUIS WAS DIE GROOT STRUIKELBLOK, WAT SY VERTROUE GETOETS HET. HY HET EGTER VOLHARD EN SIT NOU AAN GOD SE REGTERHAND. DIS DEUR SY KRAG WAT JY SAL VOLHARD AL GOOI DIE LEWE JOU MET SUURLEMOENE IN 2013. VAT DIE LEWE-EEN HEKKIE OP ‘N SLAG. MAAK SAP VAN DIE SUURLEMOENE.

GOD VRA JOU OM HIER AAN DIE BEGIN VAN 2013 TERUG TE KYK OP JOU LEWE. HET HY NIE IN DIE JAAR WAT VERBY IS OP VERRASSENDE MANIERE INGEGRYP IN DIE VERLOOP VAN JOU LEWE NIE? DAARDIE IETS WAT SKEEFGELOOP HET IN JOU LEWE, HET GOD NIE DAARUIT NUWE MOONTLIKHEDE GESKEP NIE? TOE JY LEWENSMOEG WAS, HET GOD NIE ‘N MEDEMENS OP JOU PAD GESTUUR NIE?

DIS NODIG OM SOMS IN DIE TRUSPIEELTJIE VAN DIE LEWE TE KYK, OM OP ANDER GELOWIGES SE VOLHARDING EN VOORBEELD TE LET. AS JY EGTER AANHOU TERUGKYK SAL JY NIE VEEL VORDER NIE. KYK OOK VORENTOE. JESUS STEL JOU IMMER IN STAAT OM OP GOD TE VERTROU, SOOS WAT HY VERTROU HET. GOD SE TOEKOMS WINK VIR JOU IN 2013. JY SAL VIND, IN JOU SOEKE, IN JOU VAL EN SEERKRY, IN JOU VERTWYFELING-DAAR IS HANDE DEUR WIE GOD JOU HELP-STEMME WAT JOU BEMOEDIG. WEES JY VIR IEMAND ANDERS DAARDIE STEM, DAARDIE HAND. WEES GOD SE HAND IN IEMAND ANDERS SE LEWE. DIT IS WAARTOE GOD JOU EN MY ROEP IN HIERDIE NUWE JAAR. AMEN

Related Media
Related Sermons