Faithlife Sermons

Study Notes Only John 21

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

     After these things Jesus showed  Himself       again    to the  disciples     at  the      Sea

1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης

of Tiberias, and in this way He showed Himself:
τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσε δὲ οὕτως.


                                      Simon    Peter,          Thomas     called    the  Twin,          Nathanael     of

2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ἀπὸ     

Cana           in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of His disciples were together.

Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.


  Simon    Peter       said to them, I am going fishing. They said to him, We are going with you

3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς

also.      They went out and immediately got into the boat, and     that        night they caught

σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθὺς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν

nothing.
οὐδέν.


     But when the morning had now come, Jesus stood on the shore; yet the disciples did not

4 πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν, οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ

   know   that  it was   Jesus.
μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστι.


   Then   Jesus said      to them,  Children, have  you   any       food?  They answered Him, No.
5 λέγει οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ.

And He said to them, Cast the net on the right side of the boat,   and  you   will find some.

6 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε.

So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish.
ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.


  Therefore  that disciple           whom Jesus      loved  said to Peter, It is    the Lord! Now

7 λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Κύριός ἐστι. Σίμων

when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment (for he had

οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο ( ἦν γὰρ γυμνός),

removed it),  and plunged into the sea.
καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν.

  But the other disciples came in the little boat (for they were not far from   land,   but about

8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον ( οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ ̓ ὡς

two  hundred      cubits), dragging     the     net   with   fish.
ἀπὸ πηχῶν διακοσίων), σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.


Then, as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish

9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον

laid  on   it,     and bread.

ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον.


      Jesus    said      to  them,  Bring some of the fish which you have just caught.
10 λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.


     Simon Peter    went up and dragged  the   net         to     land, full of large fish, one hundred

11 ἀνέβη Σίμων Πέτρος, καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων

and           fifty-three;    and although there were so many, the net was not broken.
ἑκατὸν πεντηκοντατριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων, οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

   Jesus said to them, Come and eat breakfast. Yet none of the disciples

12 λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν

dared  ask   Him, Who are You? knowing that it was the Lord.
ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι Κύριός ἐστιν.


      Jesus      then      came    and    took      the    bread and gave   it to them, and likewise the

13 ἔρχεται οὖν Ἰησοῦς, καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον, καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον

   fish.

ὁμοίως.

This is now the third time Jesus showed Himself to His disciples after He was raised from the dead.
14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you

15 Ό̔τε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ Ἰησοῦς, Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με

love Me more than these? He said to Him, Yes, Lord; You know that I love You. He said to

πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ, Ναί Κύριε· σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ

him, Feed My lambs.
ἀρνία μου.

  He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love Me? He said to Him, 16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων Ἰωνᾶ ἀγαπᾷς με; Λέγει αὐτῷ, Ναί, Κύριε· σὺ

Yes, Lord; You know that I love You. He said to him, Tend My sheep.

οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.

He said to him a third time, Simon, son of Jonah, do you love Me? Peter was grieved because

17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; ἐλυπήθη Πέτρος, ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ

He said to him the third time, do you love Me? And he said to Him, Lord, You know
τρίτον, φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, σὺ πάντα οἶδας· σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε.

all things; You know that I love You. Jesus said to him, Feed My sheep.

λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Βόσκε τὰ πρόβατά μου.


Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where

18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν, καὶ περιεπάτεις ὅπου

you wished; but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you

ἤθελες· ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει

and carry you where you do not wish.
ὅπου οὐ θέλεις.

This He spoke, signifying by what death he would glorify God. And when He had spoken
19 τοῦτο δὲ εἶπε, σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν, λέγει

this, He said to him, Follow Me.

αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.

      Then Peter, turning around, saw      the  disciple whom Jesus     loved   following,

20 ἐπιστραφεὶς δὲ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς, ἀκολουθοῦντα,

who also had leaned on His breast at the        supper,     and said,   Lord, who is the one

ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπε, Κύριε, τίς ἐστιν

who betrays You?

παραδιδούς σε;


      Peter,   seeing       him, said     to   Jesus, But Lord, what about this man?
21 τοῦτον ἰδὼν Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ τί;

       Jesus said  to      him,  If      I will   that he remain till  I come, what is that to you?

22 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι

You follow Me.
ἀκολούθει μοι.

    Then this saying went   out among  the  brethren     that this disciple would not

23 Ἐξῆλθεν οὖν λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς, ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ

     die.           Yet Jesus did not say to  him that he would not die,      but,     If  I will that he ἀποθνῄσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει· ἀλλ ̓, Ἐὰν αὐτὸν θέλω

remain till I come, what is that to you?

μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;

      This      is   the disciple who testifies of these things, and wrote these things; and we know

24 Οὗτός ἐστιν μαθητὴς μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γράψας ταῦτα· καὶ οἴδαμεν

that   his  testimony       is           true.

ὅτι ἀληθὴς ἐστίν μαρτυρία αὐτοῦ.

And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I

25 Έ̓στι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὃσα ἐποίησεν Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ ̓ ἕν, οὐδὲ

suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen.

αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν.
 

Related Media
Related Sermons