Faithlife Sermons

Walking Together Ephesians 4

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ, δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι

with which you were called,
τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,


       with     all             lowliness         and  gentleness,  with  longsuffering, bearing with one

2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι

  another  in     love,

ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,


        endeavoring      to keep the     unity   of the     Spirit      in the      bond      of     peace.

3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης.

There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling;

4 ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν·

one Lord, one faith, one baptism;

5 εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα,

   one   God and  Father   of all, who is above all, and through all,  and in   you      all.

6 εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν.

   But to each one of us  grace was given according to the measure of Christ’s  gift.

7 ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Therefore He says: When He ascended on high, He led captivity captive, and gave gifts

8 διὸ λέγει, Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκε, δόματα τοῖς

to    men.
ἀνθρώποις.

Now this, He ascended  what does it mean but that He also first descended into the lower
9 τὸ δὲ, Ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς

parts of the earth?

γῆσ;

He who descended is also the One who ascended far above all the heavens, that He might fill

10 καταβὰς, αὐτός ἐστι καὶ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ

all  things.

τὰ πάντα.

     And He Himself gave some to be apostles,     some      prophets,    some

11 καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν, ἀποστόλους, τοὺς δὲ, προφήτας, τοὺς δὲ,

    evangelists,      and some pastors   and     teachers,
εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ, ποιμένας καὶ διδασκάλους,


     for      the    equipping  of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body

12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος

of Christ,

τοῦ Χριστοῦ·

       till          we     all              come    to  the      unity of the    faith      and of the knowledge

13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως, καὶ τῆς ἐπιγνώσεως

of the Son of   God,  to  a perfect  man, to the measure of the stature of the fullness of
τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ

Christ;

Χριστοῦ·


            that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind

14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς

of    doctrine,   by the trickery  of      men,      in the cunning craftiness  of    deceitful
διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς

plotting,

πλάνης·


 but, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is  the  head —

15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν κεφαλή,

Christ —
Χριστός,

from whom the whole body,       joined          and    knit together  by what every joint

16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς

supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes

ἐπιχορηγίας, κατ ̓ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους, τὴν αὔξησιν τοῦ

growth of the body for the edifying of itself in    love.
σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ.

 This   I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as        the

17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ

  rest  of the    Gentiles walk, in the futility of their mind,

λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ, ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν,


having their understanding darkened, being alienated  from the life  of    God,

18 ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν

because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart;
ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν·

   who, being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness

19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ, εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας

   with     greediness.
πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.


              But   you have not so learned           Christ,

20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν,

if indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the    truth   is in      Jesus:
21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ·

 that   you   put off, concerning your former    conduct,    the old man which grows

22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν

   corrupt   according to the deceitful          lusts,

φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης·

   and be renewed in the   spirit        of  your  mind,
23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν,


    and that you put on the    new        man which was created according to God, in true

24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ

righteousness and holiness.
ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.

Therefore, putting away lying,  Let  each   one    of you   speak truth with his  neighbor,   for

25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι

we are members of one another.
ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.

     Be angry,   and do   not sin:      do not  let the sun  go  down on your wrath,
26 ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν·

       nor    give    place to the devil.
27 μήτε δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ.

Let him who stole steal no longer,  but rather let him labor, working with his hands what is

28 οκλέπτων μηκέτι κλεπτέτω· μᾶλλον δὲ κοπιάτω, ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθόν ταῖς

good, that he may have something to give him who has need.

χερσὶν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι.

  Let no corrupt word    proceed      out       of  your     mouth,           but what is good    for

29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ̓ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς

necessary edification, that it may impart grace to the hearers.

οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι.


   And do not grieve the   Holy        Spirit   of     God, by whom you were sealed for the day

30 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ά̔γιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν

of   redemption.
ἀπολυτρώσεως.

Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with

31 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ ̓ ὑμῶν, σὺν

  all  malice.

πάσῃ κακίᾳ·
 

And  be          kind    to one      another, tenderhearted,    forgiving one another,  even    as

32 γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, καθὼς καὶ

 God    in  Christ     forgave     you.

Θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.Related Media
Related Sermons