Faithlife Sermons

Jesu trontale

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

JESU TRONTALE

Prekentekst.: Lukas 4, 16 – 22a
         

·        Når regjeringen innleder et nytt arbeidsår, begynner det med at kongen leser trontalen. Slik er det i de fleste land med monarki.

·        Her forteller Lukas om trontale til Kongenes Konge. Den gir oss innholdet i det oppdraget som er gitt ham av hans himmelske Far.

·        Egentlig var det profeten Jesajas som skrev det 700 fKr.

·        Budskapet har en dobbel adresse:

o       til et folk i fangenskapet i Babylon. De skal bli fridd ut og komme hjem. Kommer særlig godt fram i Jes 61,4ff.

o       til et folk i mye videre perspektiv som skulle få det i en full utfrielse og frelse. En profeti om Jesus

1.      SYNAGOGEN I NASARET

·        Synagogene ble bygget under og etter fangenskapet i Babylon. Fronten vendte mot Jerusalem.

·        Barn kunne komme til synagogen fra 5-års alderen. Når de ble 13 var det en plikt for alle jøder å gå i synagogen.

·        I synagogegudstjenesten var det 5 lesninger fra skriften. Den første var fra Moseloven og ble gjort av en prest. (Ap gj 13,27) Den andre var fra en av profetene og ble gjort av en levitt. De siste tre ble lest av en respektert og kapabel person i forsamlingen.

·        Jesus hadde i Åndens kraft virket i Galilea og ryktet om ham begynte å spre seg (Lk 4,14-15). Nå kom han til Nasaret

·        Jesus hadde for vane å oppsøke synagogen på sabbatsdagen

2.      TEKSTEN

·        Jesus leste fra Jesaias 61,1-2.

                                                  i.      Lukas tar med en del av Jes 58,6 ”sette undertrykte i frihet” Forfatteren – Den Hellige Ånd – ledet Lukas til dette. Det er ingen sitatfeil. Det er forfatteren som behandler sin egen tekst.

                                               ii.      Ulikheter i teksttradisjonene (Alexandrinsk og Bysantinsk). Textus Receptus har et tillegg i v 18 ”helbrede dem som har et sønderknust hjerte.”

3.      KONGENS TRONTALE

·        Boken ble rakt ham av synagogetjeneren. Det var vanlig at man sto når Skriften ble lest. Ærbødighet og respekt. Da Esras åpnet lovboken, reiste folket seg. (Neh 8,5) Da Jesus åpnet skriftrullen i Nasaret, er det en forsmak på Åp 5,5. Løven av Juda, Davids rotskudd har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den.

·        Når teksten var lest, satte man seg for å utlegge det man hadde lest.

·        I teksten fra Jesajas møter vi den tre-enige Gud: Herrens (Gud Fader) Ånd (Den Hellige Ånd) er over meg (Sønnen).

·        Han har salvet meg. Lukas 3,22. Han var kvalifisert til arbeidet gjennom Åndens salvelse. Alle Åndens nåde og gaver ble gitt Jesus uten mål. Han kom i Åndens kraft.

·        Han har sendt meg. Jesus var Guds utsending og alt han gjorde var i avhengigheten av sin himmelske Far.

·        Den Gud kaller til sin tjeneste salver han og gir et oppdrag.

·        Du og jeg er kalt til tjeneste. Han vil vise deg dit spesielle oppdrag og salve deg ved den Hellige Ånd til det du skal gjøre.

4.      DEN STORE PROFETEN

·        Hvem han skal forkynne for: Til de fattige I verden og de fattige I ånden Mt 11,5

·        Hva han skal forkynne: evangeliet, ikke bare for deres ører, men for deres hjerter

·        Frihet for fanger – syndens fangenskap

·        Nådens, eller velbehagelig år fra Herren.

5.      DEN STORE LEGEN

·        Helbrede de sønderknuste hjerter. Psykiske lidelser.

·        Blinde få synet igjen. Fysiske lidelser

6.      DEN STORE FORLØSER

·        Sette undertrykte i frihet. Jes 58,6d

·        2 Kor 5,18-19 Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste, 19 for Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.

·        Kol 1,13 – 14 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike. 14 I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes tilgivelse.

7.      OPPFYLLELSEN

·        Oppfylt for deres ører.

·        Da Jesus tok ordene fra profeten i sin munn, var profetien oppfylt.

·        Ordet proklamerte ordet.

·        Ordet ble kjød da Jesus som er Ordet leste ordet fra profeten Jesaias

·         

8.      .REAKSJONEN

·        Begeistring – da de reagerte ut fra sitt hjerte.

·        Undring – da de reagerte ut fra sitt hode.

·        Forakt – da de reagerte ut fra sin religiøse tradisjon

Avslutning: Kong Jesus har holdt sin trontale. Det er en tale om nåde og tilgivelse, helbredelse og legedom, frelse og utfrielse. Oppdraget er gitt videre til oss. Kraften er tilgjengelig i Den Hellige Ånds salvelse.

AMEN

Brukt: Centralkirken 29 november 2009

Related Media
Related Sermons