Faithlife Sermons

Jeg tror på engler

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

JEG TROR PÅ ENGLER

Prekentekst.: Hebr 1,4-5 og 13-14
         

·        Hebr 12,22-24 Men dere er kommet til Sions berg og til den levende Guds stad, det Himmelske Jerusalem, til en talløs skare av engler, 23 til festforsamlingen og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til Gud, alles Dommer, og til de fullendte rettferdiges ånder, 24 til Jesus, Mellommannen for den nye pakt, og til renselsens blod som taler bedre enn Abels blod.

·        Vi har kommet til en talløs skare av engler.

·        Man skal ikke ha lest mye i bibelen før man møter engler. De er en del av den åndelige verden. De er Guds sendebud og medarbeidere. De forkynner ikke evangeliet, men de hjelper til og passer på oss, særlig passer de på barna: Matt 18,10: Se til at dere ikke forakter en av disse små! For Jeg sier dere: I Himmelen ser englene deres alltid ansiktet til Min Far som er i Himmelen.

·        En av betegnelsene på Gud er Herren Sebaot, som betyr Hærskarenes Herre dvs Herren til myriader av engler.

·        I dag er det et stort fokus på engler. Dette gir oss en mulighet til å fortelle om hva Guds Ord sier. For ikke alt av denne englefokuseringen er like bra.

·        Det fremstilles som om det bare finnes gode engler. Det gjør det ikke. Det finnes onde engler, falne engler og Guds engler. Som frelste er vi tatt ut av mørkets makt og satt over i Jesu rike. En ond og en god åndeverden. Men Jesus har all makt i himmel og på jord.

·        Nå har det også kommet en Astarte-skole i Norge. Astarte, som hos grekerne ble kalt Afrodite, er en fruktbarhets- seksual- og krigsgudinne. Tempelprostitusjon.

·        En av lederne er prinsesse Mârtha Louis. Be for henne, hun er en søkende sjel som er ført vill.

·        Jeg vil på det sterkeste advare mot dette. Det er en åndelig forførelse.

·        Jeg tenker på ordene fra 2 Kor 11,14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel.

·        Djevelen liker å forkle seg. Han sier ikke ”Bø, jeg heter Satan, nå kommer jeg og tar deg.” Han forfører. Lucifer betyr lysbærer.

·        Jesus advarer mot åndelige forførelse: Mt 24,24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.

1.      BIBELEN ADVARER MOT Å BLI OPPTATT AV ENGLER

·        Englenes opphav. De er skapt som gode engler før mennesket ble skapt. En av dem, Lucifer gjorde opprør mot Gud og ble Guds motstander.

·        Englene er sønner, Jesus er Sønnen. Et herligere navn. Hebr 1,4-5

·        Englene er tjenende ånder, Jesus er Herre. Hebr 1,7-8.

·        Det advares mot å gi englene den oppmerksomheten som Jesus skal ha. Kol 2,18 advarer mot tilbedelse av engler. Opptatthet av engler kan fort føre til tilbedelse av engler.

·        Det er kun falne engler som tar imot tilbedelse. ”Alt dette vil jeg gi deg om du faller ned og tilber meg”, sa Satan. Guds engler tar ikke imot tilbedelse. Åp 19,10. ”Vokt deg for dette. Gud skal du tilbe”.

2.      ALLE TROENDE HAR EN ENGEL

·        Til å beskytte og bevare oss. Salme 91,11-12 For Han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. 12 På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.

·        Til tjeneste for oss. Hebr 1,14 Salme 103,20-21 Lov Herren, dere Hans engler, mektige i kraft, som gjør etter Hans ord og lyder Hans ords røst. 21 Lov Herren, alle Hans hærskarer, dere Hans tjenere, som gjør det som er til velbehag for Ham.

3.      ENGLENES OPPGAVE

·        Englene arbeider for å få folk frelse. De kan ikke forkynne evangeliet, med de ”arrangerer” situasjoner der folk får høre budskapet. Ap gj 10,3-6 og 8,26 Omkring den niende time på dagen så han klart i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa til ham: Kornelius!» 4 Og da han fikk øye på ham, ble han redd og sa: «Hva er det, herre?» Så sa han til ham: «Dine bønner og dine barmhjertighetsgaver har steget opp som påminnelse for Gud. 5 Send nå noen menn til Joppe og få Simon med tilbake, han som er kalt Peter. 6 Han bor hos garveren Simon, og huset hans er ved havet. Han skal fortelle deg hva du må gjøre.»…. En Herrens engel talte til Filip og sa: «Bryt opp og gå mot sør langs den veien som går fra Jerusalem til Gasa!»

Englene er høstarbeidere. Mat 13, ”Høstarbeiderne er englene.” Derfor er det glede blant englene når noen blir frelst. De har lykkes med sitt oppdrag. Luk 15,7 og 10.

·        Englene er budbærere som overleverer budskap fra himmelen til jorden. Maria bebudelse Luk 1,27-28. Beskjed til Josef om jomfrufødselen. Om å flykte til Egypt og senere å vende tilbake. Johannes Åpenbaring. Engel betyr sendebud. Malachi.

·        Englene er hjelpere. Da Elias var deprimert. Jesus i Getsemane. Da Peter satt i fengselet.(Apgj 5,19).
Ap gj 12,5-16 forteller hvordan englene var en naturlig del av dere trosliv.

·        Englene henter troende som dør. Luk 16,22

·        Englene strider mot Satans engler. Dan 10,12-13 og 19-20. Og de er i flertall. 2 Kong 6,16-17.

·        Englene tilber omkring Guds trone.  Jes 6,1-4 og Åp 4,1-11

Avslutning: La oss regne med englene men være opptatt med Jesus. De er tjenende ånder for alle som skal arve frelsen, men Han er Frelseren.

Brukt: Centralkirken 1 november 2009

Related Media
Related Sermons