Faithlife Sermons

Hva er da et menneske

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

HVA ER DA ET MENNESKE

Innledning: Salme 8,4-10.

·        En Messias-salme med et profetisk innhold. Sitert flere ganger i NT

·        David hadde mange ganger sett opp mot natthimmelen. Han var gjeter og hold vakt over sauene til sin far. Da fylles hans hjerte med lovsang og tilbedelse.

·        ”Når jeg ser din himmel.” Dyrene er formet slik at de ser ned mot jorden. Mennesket er skapt oppreist slik at vi kan se oppover.

·        Salmen begynner og slutter med ”Herre, vår Herre.” Han er ikke bare en gud og en hvilken som helst herre, han er vår Gud og vår Herre!

·        Det er bare når vi kjenner den guddommelige håndverker at vi fullt ut kan glede oss over det han har skapt.

·        Himmelen er Guds himmel. Den er skapt ved hans finger. Guds arm: Jesus. Guds finger: Den Hellige Ånd. Den tre-enige Gud skapte himmel og jord.

·        Hebr 11,3 Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds Ord; at de ting som sees, ikke ble til av de synlige ting.

1.      GUDS HERLIGHET ÅPENBART I NATUREN

·        Naturen vitner om Guds Herlighet. Alt er preget av orden og lovmessighet. ”Alt har han gjort skjønt i sin tid”.

·        Fra det store kosmos til det minste atom – alt bærer preg av sammenheng og guddommelig skjønnhet.

·        Universet er et bevis på Guds eksistens.

·        Den første befaling Gud gav mennesket, var å forvalte og vokte det Han hadde skapt.

·        Her har vi gjort en dårlig jobb. Vi har misbrukt jorden og forpestet den. Vi har vært dårlige forvaltere. Vi har nok lagt den under oss, men til hvilken pris?

·        Alle er i dag opptatt av miljøvern. Men det kan også bli en religion. Det gir oss en mulighet til å understreke at det er Gud som har gitt oss dette oppdraget.

·        Himmelen er Guds himmel. Den vitner om Guds herlighet. Jorden er bare gitt oss til låns. Når vi vil ta vare på jorden, er det fordi Han har bedt oss om det.

2.      GUDS HERLIGHET ÅPENBART I MENNESKET

·        Davids spørsmål når han så det majestetiske skaperverket: Hva er da et menneske?

·        Det uttrykket som brukes for menneske er: et lite, skrøpelig vesen, et pust, noe ubetydelig.

·        David fortsetter ikke med å understreke at vi ikke er noe verdt eller at vi er så ynkelige og små. Det er vi dersom ikke Gud kommer og gir oss verdi.

·        Når vi ser på oss selv i syndefallets perspektiv, er det ikke mye med oss. Da er vi håpløst fortapt.

·        Men David så mennesket i Guds gjennopprettelsesperspektiv. Da er vi lite ringere enn Gud. Vi er kronet med herlighet og ære.

·        Lite ringere enn Gud. Herre over Guds henders verk. Herre over hele skapningen.

3.      GUDS HERLIGHET FULLKOMMENT ÅPENBART I JESUS KRISTUS

·        Davids lovprisning av menneskets stilling i skaperverket, går langt utover ham selv eller andre dødelige mennesker.

·        Den peker fram mot mennesket Kristus Jesus.

·        V 5: ”Menneskesønnen” peker mot Jesus.

·        Salme 8 i NT:

                                                    i.      V 3 – Matt 21,16 Og Jesus sa til dem: «Ja, men har dere aldri lest: Fra spedbarns og diebarns munn har Du beredt Deg lovprisning?»

                                                   ii.      V 7 – 1 Kor 15,17 Den siste fienden som skal bli utslettet, er døden. 27 For Han har lagt alle ting under Hans føtter.

                                             iii.      V 7 – Ef 1,22 Og Han la alle ting under Hans føtter, og ga Ham til menigheten som hode over alle ting,

                                              iv.      V 6 – 7 Hebr 2, 6-8 Men én har vitnet et sted og sagt: «Hva er da Mennesket at Du skulle minnes Ham, eller Menneskesønnen at Du skulle se til Ham? 7 Du har gjort Ham lite ringere enn englene, med herlighet og ære har Du kronet Ham og Du satte Ham over Dine henders verk. 8 Du har lagt alle ting under Hans føtter.» For idet Han la alt under Ham, etterlot Han ingenting som ikke er lagt under Ham. Men nå ser vi ennå ikke at alle ting er Ham underlagt. 9 Men vi ser Jesus, Han som ble gjort lite ringere enn englene, for at Han skulle lide døden, kronet med herlighet og ære, for at Han, ved Guds nåde, skulle smake døden for alle.

·        Når Salme 8 tolkes i lys av åpenbaringen som gis oss i NT, ser vi hvordan Gud – ved å la sin Sønn bli menneske - løfter oss skrøpelige og ubetydelige mennesker opp fra synd og fornedrelse og gir oss tilbake den plassen i skaperverket – og frelsesverket, som han alltid ville at mennesket skulle ha.

·        Når vi leser Davids lovsang i dette perspektivet, blir også våre hjerter fylt av lovsang: ”Herre, Vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!”

Avslutning: Vi har et hellig kall. På Guds vegne er vi satt til å forvalte og til å ha herredømme.

AMEN

Brukt: Centralkirken 9 august 2009

Related Media
Related Sermons