Faithlife Sermons

Guds rettferdighet

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 20 views
Notes
Transcript

GUDS RETTFERDIGHET

Innledning: Ypperstepresten Josva. Sakarias 3,1-5. Jer 23,5-6.

·        Han er min rettferdighet, i  Ham er jeg gjort ren og jeg tilber Ham.

·        Målet for denne undervisningen: A rydde unna uvitenhet om hva vi bygger vår rettferdighet på – om det skulle være usikkerhet om dette

·        Job: ”Kan et menneske være rettferdig for sin skaper?” Strevde med å være rettferdig for Gud. Bygde sin rettferdighet på det han selv hadde gjort. Aktuelt i alle religioner.

·        Svaret: ”Ja, ved å ta mot rettferdigheten som en gave ved troen på Jesus!”

·        Guds Rettferdighet: Rom 1,16-17

·        Den rettferdigheten Jesus kom med er Guds Rettferdighet.

·        Lett for oss å bli syndsbevisst, fulgt av selvanklage og ønske om selvforbedring.

·        Vi trenger å bli rettferdighetsbevisst.

·        Ikke avhengig av våre egne gjerninger og prestasjoner.

1.         RETTFERDIGHETSFAKTA

·        Rettferdigheten er ingen opplevelse – det er en gave

o       Rom 5,17 For om døden fikk herredømme ved den ene, ved dette ene fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus.

o       Ikke noe du kan kjenne, som er sterk eller svak, mye eller lite. Har du tatt imot gaven så har du den.

·        Rettferdigheten er ikke gjerninger, det er Guds natur lagt ned i oss.

o       2 Kor 5,21 For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i Ham.

o       Bli Guds rettferdighet

o       Rettferdigheten er en del av gjenfødelsen. Vi får del i Guds natur, rettferdighetsnaturen. Skapt etter Gud ved sannhetens rettferdighet og hellighet. (Ef 4,24)

o       Gud har knyttet rettferdigheten til det han gjorde da vi ble født på nytt.

o       Vi har den samme rettferdige natur som Gud.

o       1 Kor 1,30 – Men det er av Ham at dere er i Kristus Jesus, Han som for oss ble visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

·        Vi vokser ikke i rettferdighet. Vi vokser i kjennskap til hva rettferdigheten betyr for oss.

o       Vi blir erklært rettferdige ved troen på Jesus

·        Du kan stå innfor Guds nærhet uten opplevelse av skyld eller mindreverdighet.

2.         VI ER RETTFERDIGFORKLART

·        Hebr 10,3 Men i disse ofringene ligger det hvert år en påminnelse om synder.

·        I den gamle pakt ble folket hvert år minnet om sin synd. Når vi ser vår yppersteprest, får vi en påminnelse om rettferdighet.

·        Hebr 10,10 Ved denne viljen er vi blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme én gang for alle.

·        Rettferdiggjørelse er ikke påtaleunnlatelse. Vi er blitt dømt rettferdig. Rettferdigforklart.

3.         I VÅR RETTFERDIGHET LIGGER VÅR SEIER OVER FIENDEN

·        Vi seirer over fiendens angrep når vi er rettferdighetsbevisst.

·        Bevissthet om synd gjør deg mindreverdig.

·        Det er ikke smått og dårlig med deg når du er rettferdig!

3.         RETTFERDIGGJORT AV TRO – IKKE VED ANGER ELLER GJERNINGER

Rom 10,6-8 6 Men rettferdigheten av troen taler på denne måten: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal stige opp til himmelen? - det vil si for å hente Kristus ned - 7 eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? - det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. 8 Men hva sier rettferdigheten av tro? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, - det er troens ord som vi forkynner

Gal 3,6 Slik var det med Abraham:  Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.

·        Abraham ba om en sønn og fikk rettferdigheten fordi rettferdigheten alltid er knyttet til Sønnen

4.         HVORDAN FALLE UT AV RETTFERDIGHETEN?

·        Ved mangel på kunnskap - Rom 10,3 Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å sette opp sin egen rettferdighet, har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet.

o       Uvitenhet om Guds rettferdighet fører til at man vil etablere sin egen rettferdighet

o       Når vi som kristne forsøker gjerningenes vei for å bli rettferdige, er det pga mangel på kunnskap.

o       Begynn å lese Bibelen! Romerbrevet & Galaterbrevet, 6 måneder på hvert brev.

·        Ved å la omstendighetene styre deg

o       Når alt går bra, er Gud med deg. Når ting går imot, er du usikker på hvor du har Gud hen.

o       Lær deg å bli styrt av din gjenfødte ånd og hva Bibelen sier om deg.

5.         UNDERORDNE DEG GUDS RETTFERDIGHET

·        Rom 10, 3b. 

·        Når vi sier at det er smått og dårlig med oss, er det ikke ydmykhet, det er opprør mot Guds rettferdighet.

·        Når du sier: Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i kraft av blodet alt nu, så er det ydmykhet.

6.         RETTFERDIGGJØRELSEN GJENOPPRETTER ALT SOM SYNDEFALLET ØDELA

·        En helt ny relasjon til Gud

o       Barnekår med fulle rettigheter

o       Medarving med Kristus. En ny stilling – det samme fellesskapet med Faderen som Jesus hadde.

o       Freden gjenopprettes. Rom 5,1 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

o       Friheten er gjenopprettet

7.         RETTFERDIGHETENS FRUKTER

·        Frukt kommer hos de som er rettferdighetsbevisst.

·        Selvfordømmelse produserer ingen frukter.

·        Frukt er et resultat av liv.

·        Du vil gjerne gi -  2 Kor 9,10 Må Han som sørger for såkorn til såmannen og brød til mat, også sørge for og mangfoldiggjøre det såkorn dere har sådd, og gi vekst til deres rettferdighets frukter,

o       Gud skal alltid gi oss såkorn. Mitt valg er om jeg spiser opp såkornet eller som jeg sår det.

o       Å gi til den som trenger er et resultat av din rettferdighet

o       Barmhjertighetsgjerninger

·        Fred, hvile og trygget.  Jes 32,17 – 20 Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt er hvile og trygghet til evig tid. 18 Mitt folk skal bo i fredens bolig, i trygge tabernakler og på sorgløse hvilesteder, 19 selv om det faller hagl på skogen, og byen føres ned i dyp fornedrelse. 20 Salige* er dere som sår ved alle vann, dere som løser foten til oksen og eselet.

·        Rettferdighetens frukt såes i fred. Jakob 3,18 Rettferdighetens frukt blir sådd i fred av dem som skaper fred.

o       Du blir en fredselsker og en fredsstifter.

Brukt: Centralkirken 12. Oktober 2008
            Evangeliekirken 15. Mars 2009
            Betania, Astevoll

Related Media
Related Sermons