Faithlife Sermons

Det som blir stående

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

DET SOM BLIR STÅENDE

Innledning.: 1. Kor 13,13

1. EN TID MED RYSTELSER OG FORANDRING

·        Det er forutsagt som et tidens tegn.

o       Vanskelige tider 2.Tim. 3,1-5. Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. 2 For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, 3 uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, 4 forrædere, oppfarende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. 5 De har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Og slike skal du vende deg bort fra!

o       Rystelser. Hebr. 12,26-27. Hans røst rystet jorden den gang. Men nå har Han lovt og sagt: «Enda en gang ryster Jeg ikke bare jorden, men også Himmelen.» 27 Dette: «Enda en gang» gjør det klart at de ting som blir rystet, skal bli borte fordi de er lagd, for at de ting som ikke kan rystes, alltid skal bestå.

·        Det er noe som ikke rystes. Hebr. 12,28. Derfor, siden vi får et rike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på nåden. Ved den kan vi stå i en velbehagelig tjeneste for Gud med ærbødighet og gudsfrykt.

·        Det er noe som blir stående. 1.Kor.13,13.

·        Vi som kristne representerer det som blir stående.

o       Det må synes i våre liv.

·        La oss vise det til mennesker omkring oss.

2. TROEN BLIR STÅENDE.

·        Markus 9,17-27. v 23: Jesus sa til ham: «Hvis du kan tro; alt er mulig for den som tror.»
Vantroen refses – troen blir stående. Vantroen kan ikke stå, for den har feigheten i seg. Troen har ryggrad, derfor blir den stående.

·        Du blir stående når du har tro, fordi Jesus – troens opphavsmann blir stående.

3. EN VERDEN I FRYKT FOR FREMTIDEN.

·        Lukas 21,25-26. Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser. 26 Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.

4. HÅPET  BLIR STÅENDE.

·        Hebr 6,17-20. vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som er satt foran oss. 19 Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til Det indre innenfor forhenget, 20 dit Jesus gikk som en forløper for oss, og Han er blitt Øversteprest til evig tid etter Melkisedeks ordning.
1.Pet 1,3-4 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4 til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i Himmelen for dere,

·        Frykten for framtiden faller. Håpet blir stående.

·        Et folk uten frykt for framtiden blir stående.

·        Du blir stående når du tar din tilflukt til Ham som har nøkkelen til framtiden i sin hånd.

5. KJÆRLIGHETEN BLIR STÅENDE.

·        Hatet beseires med Guds kjærlighet.

·        Kjærligheten blir stående, fordi Gud er kjærlighet.

a)     Kjærligheten åpenbart i Jesus. Rom 5,8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
1 Joh 4,10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og har sendt sin Sønn til soning for våre synder.  
Joh 15,13 Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner.
Korset er blitt kjærlighetens symbol.

b)     Kjærligheten åpenbart i oss. Rom 5,5 Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss.
 Ved Ånden er den utøst i det nye mennesket – vår gjenfødte ånd.

c)      Kjærligheten gjennom oss. 1.Joh 4,11-12 Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre. 12 Ingen har noensinne sett Gud. Hvis vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og Hans kjærlighet er blitt gjort fullkommen i oss.
Vises i min holdning til andre.

·        Ikke svak, men sterk kjærlighet. Høys. 8,6-7.

6. STØRST BLANT DEM ER KJÆRLIGHETEN.

·        Gjennom handling blir kjærligheten sann.

o       1.Joh 3,18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet.

·        Kjærligheten gir drivkraft og motivasjon.

o       2.Kor 5,14 For Kristi kjærlighet tvinger oss

·        Kjærligheten gir troen varme og kvalitet.

o       1.Kor 13,1-3. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting.
Uten kjærlighet: en kald lyd –jeg er  ingenting – uten betydning for meg.

Avslutning:

·        Vi vil har troen

·        Vi vil ha håpet

·        Vi vil ha kjærligheten, men med et ekstra trykk på kjærligheten for den er størst.

Brukt: Centralkirken 4. oktober 2009

Related Media
Related Sermons