Faithlife Sermons

Bevisstgjøring

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

BEVISSTGJØRING

Innledning: 1 Kong 19,5, 9,13.

         

·        Matt 16,13-16 15 Han sa til dem: «Men hvem sier så dere at Jeg er?» 16 Simon Peter svarte og sa: «Du er Kristus, Den levende Guds Sønn.» 17 Jesus svarte og sa til ham: «Salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far, Han som er i Himmelen.

·        Lukas 10,41-42 41 Og Jesus svarte og sa til henne: «Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.»

·         Ap gj 19, 30-32  31 Noen av tjenestemennene fra Asia, som var hans venner, sendte da bud til ham og ba ham om at han ikke måtte prøve å gå inn i teateret.32 De ropte i munnen på hverandre. For forsamlingen var i full forvirring, og de fleste av dem visste ikke hvorfor de var kommet sammen.

·        En tid preget av stor forvirring, uklarhet og usikkerhet blant kristne.

·        Avkristningen av samfunnet truer med å avkristne de kristne.

·        Resultatet har for mange blitt en uklar identitet og en diffus profil. Hvem er vi egentlig og hva skal vi holde på med?

·        Det trengs en bevisstgjøring. Hvem er vi, Hva er vår oppdrag, Hva er vårt budskap. Vi må foreta valg. Vi må sette prioriteter. Vi må fokusere.

·        Resultatet vil bli er tydeligere profil og en større slagkraft.

·        En bevisstgjort menighet vil skille seg ut og være attraktiv.

1.      HVEM ER VI?

·        1 Pet 2, 9a, 10 Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk… Dere som før ikke var et folk, men som nå er Guds folk.

·        2 Kor 5,15 og Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for Ham som døde og oppsto for dem.

·        Gud har selv gitt menigheten dens identitet. Vi har Gudsmerket preget i vårt DNA.

·        Når en menighet forvandles til en innadvent koseklubb eller en aksjonspreget protestbevegelse blir den en parodi.

·        Det viktigste er ikke hva vi gjør, men hvem og hva vi er. Det vi skal gjøre må springe ut av hvem vi er.

·        Hvem er vi? – Vi er Guds folk!

2.      HVA ER VÅRT OPPDRAG?

·        1 Pet 2,9b så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys.

·        1 Kor 1, 23-24 Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom.

·        Matt 28, 18- 20 Og Jesus sto fram og talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.»

·        Hva er vårt oppdrag? – Å forkynne Kristus og gjøre mennesker til disipler.

·        Jakob 1,27, 2,8 En ren og usmittet tjeneste for Gud og vår Far er dette: Å se til foreldreløse barn og enker i deres nød, og å holde seg selv usmittet av verden…. Hvis dere virkelig oppfyller den kongelige loven etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere det rette.

·        1 Joh 3, 18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet.

·        Uten gjerninger er kjærligheten bare ord. Når kjærligheten omsettes i handling, blir den sann.

·        Hva er vårt oppdrag? – Å være Guds kjærlighetsfulle hånd i tjeneste for de fattige og dem som lider.

·        EKSEMPLER PÅ AVSPORING AV OPPDRAGET

                                                   i.      For ett par tiår siden, var det frigjøring fra politisk undertrykkelse som sto på agendaen. Man omdefinerte frelsesbegrepet til å bety frelse fra politisk undertrykkelse. Frigjøringsteologi.

                                                 ii.      Så var det den sk kvinnefrigjøringen. Gudsbildet skulle endres. Gud var kvinne. Men da må også djevelen være kvinne. Gud er verken mann eller kvinne. Han er vår Far. Nå er det ikke snakk om likestilling, men om kjønnssanering. Kjønn er umoderne.

·        Felles for avsporingene er at de mister fokus. En liten flik av sannheten blir gjort til hovedsannhet. Det som kan være litt viktig, blir gjort altoverskyggende viktig. Interessegruppers agenda blir byttet ut med den agenda Gud har gitt oss.

·        Nå er det andre avsporinger som truer:

                                                   i.      Miljøvern er viktig. Vi skal ta vare på naturen. Kampen for miljøet må Ikke bli kirkens hovedoppgave.

                                                 ii.      Respekt for våre medmennesker er viktig. Men det må ikke få oss til å godta homofili og likekjønnede ekteskap. Ingen av oss har rett til å åpne kirkedøra for det bibelen beskriver som synd.

·        Felles for avsporingene er at de har en kortsiktig horisont. Man har fokus på det som er oppe i tiden.

·        En kirke som skifter tyngdepunkt og fokus etter det som er politisk korrekt, blir en forvirret kirke.

·        Gud har gitt den kristne kirke et langsiktig fokus: menneskets evige frelse og gjenopprettelse av syndefallets konsekvenser.

·        Men vi må alltid være relevante og leve vårt oppdrag ut i den tiden vi lever. Det er vår store utfordring. Det er spennende.

3.      HVORDAN SKAL DETTE SKJE?

·        John 15,4-5, 7 Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. 5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe… Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.

·        Gjennom mennesker som gjennom å leve i livssamfunnet med Jesus formidler hans kjærlighet og nåde til andre.

·        Guds metode er mennesker.

·        Ved at vi følger med i tiden, interesserer oss for mennesker og tolker budskapet inn i vår tid uten å forandre budskapet.

Avslutning: Jesu spørsmål til sine disipler: ”Hvem sier folk at Menneskesønnen er”, kan omformes slik: ”Hva sier dagens mennesker at den kristne Kirken er? ”. Det vil på sikt bestemmes av dette spørsmålet: ”Hva sier de kristne at den kristne Kirke er?”

VI TRENGER EN BEVISSTGJØRING!

Brukt: Centralkirken 23 august 2009

          Arendal Metodistkirke, høstofferdag 2009

          Porsgrunn Metodistkirken, 15.11.2009

Related Media
Related Sermons