Faithlife Sermons

Geestelijke oorlogsvoering in het boek Spreuken

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 12 views
Notes & Transcripts

Geestelijke oorlogsvoering in het boek Spreuken

Wat is het kenmerk van het boek Spreuken? -

Wijsheid, Woord wijsheid ruim 40x in 31 hoofdstukken.

in spreuken 8 als een mooie vrouw! Vrouwe Sophia

Spreuken 8:1 Hoor, de wijsheid roept, het inzicht laat zijn stem horen.

2 Boven op de hoogten langs de weg, op het kruispunt van de paden, heeft zij postgevat.

3 Naast de poorten roept zij luidkeels, bij de poortingangen verheft zij haar stem:

4 ‘Ik roep jullie, mannen, mijn stem richt zich tot de mensen en de kinderen.

5 Begrijp wat verstandig is, onervarenen, verwerf inzicht, jullie dwazen!

6 Luister, want ik ga jullie iets hoogstaands vertellen en wat over mijn lippen komt is rechtschapen.

7 Want mijn mond spreekt de waarheid en mijn lippen verfoeien kwaadaardigheid.

8 Alle woorden van mijn mond zijn rechtvaardig, niets is krom of verdraaid.

9 Ze zijn allemaal duidelijk voor degene die verstand heeft en heilzaam voor degenen die kennis bezitten.

10 Aanvaard mijn onderricht, liever dan zilver, en verkies mijn kennis boven het puurste goud;

11 want de wijsheid is meer waard dan koralen en geen kostbaarheden komen haar nabij.

12 Ik, wijsheid, ik woon bij verstandigheid en ik beschik over weldoordachte kennis.

In spreuken 9 het contrast met vrouwe Dwaasheid

Gaat dat samen: Spreuken en geestelijke oorlogsvoering/strijd?

Voorbeeld 1:

Een veldslag gewonnen dmv een wijze vrouw – vrouwe wijsheid (Sophia)

2 Samuel 10: 16 Toen riep een wijze vrouw uit de stad: Hoort, hoort! Zegt toch tot Joab: Kom hier dichterbij, opdat ik met u kan spreken. 17 En hij kwam dichter bij haar. De vrouw vroeg: Zijt gij Joab? Hij antwoordde: Ja. Toen zeide zij tot hem: Luister naar de woorden van uw dienstmaagd! Hij zeide: Ik luister. 18 Daarna sprak zij: Van oudsher placht men te zeggen:

1) gaat om raad naar Abel, en zo handelde men een zaak af. 19

2) Ik ben een van de vreedzamen,

3) de getrouwen van Israël; maar gij tracht een stad te gronde te richten, nog wel

4) een moeder in Israël.

5) Waarom wilt gij het erfdeel des HEREN verslinden?

20 Toen antwoordde Joab: Verre, verre zij het van mij, dat ik zou verslinden en dat ik zou verwoesten. 21 Zó is de zaak niet. Maar een man van het gebergte van Efraïm, Seba geheten, de zoon van Bikri, heeft zijn hand tegen de koning, tegen David, opgeheven; levert hem alleen uit, dan zal ik van de stad wegtrekken. Toen zeide de vrouw tot Joab: Zie, zijn hoofd zal u over de muur worden toegeworpen. 22 De vrouw nu kwam tot het gehele volk met haar wijsheid; daarop hieuwen zij Seba, de zoon van Bikri, het hoofd af en wierpen het Joab toe. (persoonlijke belang werd opgeofferd voor het belang van de hele stad)

Deze blies op de hoorn en zij trokken in alle richtingen van de stad weg, ieder naar zijn tenten. En Joab keerde naar Jeruzalem tot de koning terug.

- wijsheid en oorlogsvoering

Voorbeeld 2:

25-33: Een discipel zijn wordt vergeleken met het bouwen van een Toren en het voeren van een strijd. Waarom? Een toren bouwen vereist planning, tekeningen bestuderen, materialen aanschaffen, tijd en inspanning Een toren wordt hoger en meer zichtbaar als hij groeit. Zo is het ook met een discipel en met een gemeente. Een strijd voeren betekent dat er een vijand is – dat vereist strategie, voorbereiding, (A military tactician said that battles are won before they are fought. That was his way of saying that victory depends on prior preparation).

jezelf bewapenen, slag leveren en zelfopoffering. Maar alle ware discipelen wordt de overwinning beloofd.

- weer: wijsheid en oorlogsvoering

De context van de geestelijke oorlogsvoering van eph. 6: 10–24

1. Het christenleven is een geestelijke strijd. Problemen, lijden, en vervolging zijn niet abnormaal maar normaal voor christenen die in een gevallen wereld leven (cf. 17–18; I Pet. 1; 6–9; 11; 12–17; 10).

2. Die geestelijke strijd staat in het contextuele verband van de opdracht, “wees altijd vol van de Geest,” van 18 en de opdracht “wees krachtig in de Heer” van 10.

Die volheid houdt verband met een dagelijks aan Christus gelijk zijn. (16) en dat geldt ook de geestelijke strijd.

3. Mensen hebben altijd prioriteit bij God, alleen mensen zijn eeuwig – daarom is het slagveld altijd om onderlinge relaties.

4. We moeten waken voor 2 uitersten (1) dat Satan overal achter zit, en (2) dat er niet zoiets als een duivel bestaat. We moeten er ook voor waken het geestelijke van het materiele of lichamelijke te scheiden. Dat is grieks denken. De Bijbel beschouwt het als 1.

5. God voorziet in de geestelijke wapenuitrusting en de wapens maar de gelovigen moeten er zelf in geloof gebruik van maken. Geestelijke groei komt niet vanzelf, is niet gebaseerd op Kennis of IQ of op uithoudingsvermogen. Het heeft alles te maken met wijsheid.

Voordat de Apostel schrijft over geestelijke oorlogsvoering,

schrijft hij over een geestelijke levenswandel…

4 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt,

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, 2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

3 Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal,

19 - De wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar daden!’ door haar wandel.

Sleuteltekst:

15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen (ASO’s a-sophos van sophia), doch als wijzen (Sophia), Weest daarom niet onverstandig (DWAAS – komt 41x in Spreuken voor maar dit specifieke woord komt 7x in Spreuken voor in de LXX), maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.

Hier hebben we het:

de vreze des Heren…, Wijsheid, wandelen

(In Efeze staan ruim 20 kruis-referenties naar het boek Spreuken…)

Maar: wat was er in Efeze dat hem op de gedachte bracht en het verband legde met het boek Spreuken?

We zijn gaan kijken:

-2 hoofdstraten

- stadion

- uitzicht op zee

- de markt

- in het centrum de tempel van Artemis (laten we eens inzoomen:………….)

- kijk daar staat ze: wat is ze mooi he?

Dezelfde woorden als in Spreuken 8:12: Wijsheid, Verstand en Kennis. Maar niet van God.

Voor 50.000 drachme (penningen) aan occulte boeken verbrand, er was geestelijke strijd.

19 Velen die zich met toverij hadden beziggehouden, gooiden hun toverboeken op een stapel en staken die voor de ogen van heel de stad in brand. Er ging naar schatting voor 50.000 zilverstukken in vlammen op. (HB)

…6:11 de methodes (Strategieeen) van de duivel…

Zijn eerste daad was relaties kapot te maken:

tussen

- God en de mens, tussen

- Adam en Eva en

- tussen 2 broers…(Cain en Abel).

Er gaat een relationeel stuk vooraf aan de geestelijke strijd van Efe 6 – relaties tussen man en vrouw, tussen kinderen en hun ouders en tussen slaven en hun bazen. En de apostel begint bij de zwakkeren, de vrouwen, de kinderen en de slaven. Die worden vaak uitgebuit en trekken aan het korste eind. Tegen hen zegt hij: het is tenslotte niet een strijd tegen vlees en bloed maar tegen de machten en de overheden en de wereldbeheersers dezer duisternis.

En dat is precies de kern van het boek Spreuken.

Pastor Ton Verdam

Powerpoint beschikbaar op: web link.

Related Media
Related Sermons