Faithlife Sermons

Novoročný text pre zbor BJB KE 2023

Notes
Transcript

1. Privítanie a modlitba

Bratia a sestry, priatelia, Šalom, pokoj vám prajem. Pravý pokoj, ktorý prináša iba Pán Ježiš Kristus.
Pozdravujem tiež všetkých, ktorí nás sledujú online alebo si nás pozrú zo záznamu, nech vás Pán žehná.
Prinášame bratskosesterské pozdravy zo zboru v Hurbanove, kde sme boli minulú nedeľu.
Uvedomujem si, že prichádzame na toto miesto s rôznym nastavením a očakávaním. Utíšme sa pred Pánom a prosme Ho o to, aby sme dnes počuli Jeho hlas a vnímali Jeho lásku a objatie.
Modlitba
2. Úvodná pieseň - Frištikovci
3. Modlitebná chvíľa - Peťko
4. Chvály 2 - Frištikovci
5. Oznamy
Deti do besiedky
A. Dnes o 17:00 - večerné zhromaždenie, vedie brat Jaro Bán.
B. Zajtra - 23.01.2023 o 17:30 stretnutie učiteľov besiedok.
C. Štvrtok 26.1. o 18:30 - Biblické vyučovanie - Hebrejom 11 (A. Kraljik)
CC. Piatok 27.01. o 18:00 – Mládež
D. Budúcu nedeľu 29.1. o 9:30 - bohoslužby.
E. Výročná zborová schôdza 19. 2. 2022
Pozývame vás na výročnú zborovú schôdzu, ktorá sa bude konať 19. februára po dopoludňajších bohoslužbách. Prosím, aby si vedúci jednotlivých služieb pripravili krátku správu o činnosti za rok 2022.
F. Mládežnícka konferencia 24. - 26.2 - je spustená registrácia. https://mk.baptist.sk/
G. Členstvo - Prosíme, aby všetci záujemcovia o členstvo (ktorí sa ešte nenahlásili) oznámili svoj záujem mne alebo bratom starším BJB KE. Následne sa so záujemcami stretneme, k vyučovaniu a príprave.
H. Krst - Priatelia, ako sme avizovali, v tomto roku túžime napĺňať poverenie Pána Ježiša Krista a preto by sme radi zorganizovali ďalší krst. Prosím, všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista a ešte vieru nevyznali v krste, aby vyjadrili záujem sa dať pokrstiť mne alebo bratom starším BJB KE.
Ďalšie oznamy a pozdravy?
6. Modlitba za zbierku a slovo - Robko
7. Pieseň so zbierkou - Frištikovci

8. Kázeň

A. Úvod

Bratia a sestry, dnes sa pozrieme na náš novoročný text, je to Božie slovo pre nás všetkých. Veľmi však túžim po tom, aby sa Boh cez tieto slová dotýkal jednej špeciálnej skupiny. Neviem presne, kto do nej patrí, ani neviem či je tá skupina veľká alebo malá a či ju v zbore vôbec máme. Viem však to, že táto skupina ľudí sa nachádzala vo väčšine zborov, v ktorých som doteraz bol a preto je možné, že je aj v našom zbore. Sú to veriaci ľudia, ktorí si v minulosti zvykli niečo zobrať z kázne a z vyučovania Božieho slova alebo zvykli rozmýšľať o tých slovách a aplikovať ich vo svojom živote. Potom sa však vyskytli rôzne okolnosti v ich životoch a postupne prestali rozumieť tomu, že Boh sa cez kázne prihovára im. Akosi zabudli, že to nie je iba zaujímavý alebo nezaujímavý príhovor a program.
Najprv raz, potom dvakrát a neskôr celkom pravidelne zabudli vnímať kázne a vyučovanie ako slovo pre nich, že by o ňom mali uvažovať, skúmať svoje vnútro, hľadať Božiu vôľu a aplikovať slovo v svojich životoch s Božou pomocou. Dokážu ohodnotiť kázeň ako dobrú alebo nedobrú, nudnú alebo zábavnú, ale ďalej asi viac už nie.
Ak je to niekoho prípad, aj dnes je príležitosť si znova začať uvedomovať, že to nie je kazateľovo slovo pre zbor, ale Božie slovo, ktoré je vyučované.

B. Úvod k textu

Presuňme sa k našej téme. Prečítam jeden citát:
„Nie som svätec, nie som ani vrah. Ale určite nie som hlupák, ktorý si neuvedomí, čo spôsobí vražda novinára,“ (Marián Kočner).
Nie som svätý, ale nie som ani taký zlý. To sú bežné vyjadrenia ľudí, ktoré som počul už nespočetne veľa krát.
Zdá sa mi, že dnes asi málokto chce byť svätý, stačí byť dobrý, stačí nebyť najhorší.
Čo to vlastne znamená v našej kultúre? Mohlo by teda ísť o to, že vnímame niekoho svätého ako úplne nevinného a dokonale čistého a perfektného. Byť svätým je nejaký ideál a nedosiahnuteľný cieľ. Nemusím byť alebo nebol som až také neviniatko, ale ani úplný vyvrheľ, proste som taký priemer.
Kto je vlastne svätý? Ak by sme sa to spýtali ľudí na Slovensku pravdepodobne by bola jedna z odpovedí, že svätý je nejaký svätec. Možno by povedali: Je to osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou, dobrými skutkami a ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a bohom, schopná vplývať na osudy ľudí, ochraňovať ich a pomáhať im.
Prednedávnom vyšla populárna internetová stránka a kniha “Tweetuj s Bohom” od farára Michela Remeryho, píše: Niektorí kresťania žili takým výnimočným spôsobom, že tí, ktorí ich stretli, nadobudli pocit, že sa stretli so samotným Ježišom. Ich „hrdinské cnosti“ sa neprejavovali len v slovách, ktoré hovorili alebo v činoch, ale v ich spôsobe života.
Je to, akoby vo všetkom, čo robili, boli stále v spojení s Ježišom. Takto umožnili Duchu Svätému, aby im pomohol kresťansky žiť vo viere, nádeji a láske. Stali sa príkladom pre všetkých ostatných kresťanov a voláme ich svätí. Po smrti takéhoto človeka niekedy cirkev vyhlási za svätého, čo znamená, že sa určite dostal do neba.

C. Začíname výklad

D. Prvá časť

Bratia a sestry, vypočuli sme si niekoľko názorov, s ktorými sa stretávame a teraz je to najdôležitejšie, aby sme sa pýtali, čo Boh o tom hovorí, čo je napísané v Božom slove? Do toho prichádzame k nášmu novoročnému textu.
1 Thess 5: 23 A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony.
Majme hlavné slovo teraz vysvietené a naše Biblie otvorené.
Pavol začína svoje prianie a modlitbu za Tesalonickú cirkev oslovením Boha ako "Boha pokoja". On teda udeľuje svoj pokoj tým, ktorí sú s ním zmierení skrze zachraňujúcu vieru v Ježiša Krista. Veriaci v Tesalonikách spoznali Boha nie ako nahnevané a vzdialené božstvo, ale ako milujúceho a súcitného Otca.
Keď Tesaloničania prijali evanjelium, Boh ich oddelil pre svätosť, začal v nich svoje dielo posvätenia. Teraz, keď je ich Otcom, mohli nájsť útechu vo vedomí, že ich "sám Boh pokoja" vystrojí a posilní, aby žili svätým životom. Na zdôraznenie tejto pravdy Pavol umiestňuje zámeno Sám na začiatok vety v gréčtine, aby identifikoval Boha ako hlavný zdroj ich posvätenia.
To, že ich mal posvätiť sám Boh, nemalo znamenať, že Tesaloničania v tomto procese nemali žiadnu úlohu. Pavol im pred týmto veršom napísal sériu príkazov, ktoré mali poslúchať (4,3-10; 5,12-22). Hoci posvätenie je Božím dielom, veriaci v tomto procese stále zohrávajú aktívnu úlohu tým, že budú poslúchať Božie slovo, nasledovať Božiu vôľu a odovzdávať sa Božiemu Duchu. O aktívnej úlohe jednotlivca v posvätení a o Božej práci v posvätení Pavol píše vo Fil 2, 12-13
12 Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 13 Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči.
Nesnažím sa, aby som bol spasený. Som spasený, to je začiatok a pracujem na svojom spasení, ktoré už mám, aby som rástol v živote posvätenia.

E. Druhá časť - 24

Pavol pripomenul Tesaloničanom vo verši 24, že Boh dokončí, čo začal: "Verný je ten, ktorý vás povoláva — on to aj urobí. " (5,24). Aký pozoruhodný záväzok a sľub nám Boh dáva! Nebude odpočívať ani sa nevzdá, kým nedotiahne do konca dielo, ktoré začal, keď nás spasil. Naša konečná istota nie je v tom, že sa my nevzdáme Boha, ale v tom, že Boh sa nevzdá nás. On sľubuje, že nás nikdy neopustí. Keď nás Boh povolal a keď nás zachránil, posvätí nás.
Zopakovanie - Pavol dôrazne potvrdzuje, že sám Boh je konečným zdrojom ich posvätenia. Hoci veriaci v tomto prebiehajúcom procese posväcovania prispôsobujú svoj život Jeho vôli, v žiadnom prípade by sme sa nemali domnievať, že sme na dosiahnutie tohto cieľa odkázaní sami na seba. Boh je ten, kto nás povolal a bude vykonávať svoje dielo v našich životoch prostredníctvom Ducha Svätého.

F. Celí

Pokračujeme ďalej. Vráťme sa k nášmu hlavnému textu. Súčasnou prosbou bolo, aby boli posvätení "úplne celí", aby dosiahli "úplný cieľ", pre ktorý boli spasení, čo Pavol presnejšie vysvetľuje v nasledujúcej časti verša. Modlitba je výnimočná tým, že očakáva, že v čase príchodu nášho Pána Ježiša Krista budú vo svojom morálnom správaní a posvätení nájdení bezúhonní. Je zrejmé, že dôvera, ktorú mal apoštol v Božie dielo, presahovala morálne slabosti veriacich.
Čo znamená toto úplné posvätenie, je vysvetlené v nasledujúcej časti verša, ktorá obracia pozornosť na Boha a hovorí: Nech On zachová celé vaše telo, dušu a ducha bez úhony (bez vady) pri príchode nášho Pána Ježiša Krista.
Slovo preložené ako celý (holoklēron) by v iných kontextoch mohol označovať oltárnu obeť, ktorá bola zachovaná úplná, priniesli ju bez vady. Takto chápaný prívlastok by opisoval, ako by ich duch, duša a telo boli zachované morálne úplné.
V dobových papyrusoch a nápisoch však bolo toto prídavné meno synonymom slov "dobrý zdravotný stav". V Sk 3, 16 sa príbuzné slovo (holoklēria) vzťahuje na "úplné uzdravenie", ktorému sa chromý tešil po uzdravení.
V prvom storočí bolo zaradenie modlitby alebo želania dobrého zdravia v záveroch listov celkom bežné. Autor nášho listu si túto konvenciu s najväčšou pravdepodobnosťou prispôsobil na svoje účely a modlí sa s prianím, aby boli duch, duša a telo veriacich v Tesalonikách celé zdravé. To, že typ zdravia, ktorý má na mysli, je morálne a duchovné, podčiarkuje modlitba za ich posvätenie (v. 23a) a želanie, aby boli pri Pánovom príchode nájdení bez úhony, bez vady.
Ak sa aj tento cieľ zdal nedosiahnuteľný, apoštol dodal poznámku o dôvere v toho, kto toto posväcujúce dielo uskutočňuje: Ten, ktorý vás povoláva, je verný a urobí to. To, čo Boh začal vyvolením a povolaním Tesaloničanov, dokončí v čase príchodu Ježiša Krista.
Rovnakú prekypujúcu dôveru v pokračovanie Božieho diela vo veriacich nachádzame aj vo Filipským 1,6, kde apoštol s vierou vyhlasuje: "Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša." Zdrojom tejto dôvery je nielen Božia iniciatíva, o ktorej svedčí ich vyvolenie, ale aj Boží charakter. On je verný. Božia vernosť sa tu chápe ako istota, že Boh splní zasľúbenie dané svojmu ľudu. Keďže apoštol pozná Boží charakter a Jeho vôľu, môže vyhlásiť, že to urobí - ich posvätenie bude úplné a rozšírené na celú ich bytosť. On je schopný uskutočniť toto posväcujúce dielo v ich životoch bez ohľadu na ich minulosť a na situáciu, ktorej čelia v súčasnosti.

G. Posvätenie

Pozrime sa teraz na samotné slová posvätenie alebo posvätiť, či posväcovať. Všetky tri slová hovoria o procese stávania sa svätým, ktorým sa dosahuje stav svätosti, alebo označujú konečný výsledok, ktorý sa dosiahol posväcujúcim dielom Božím. Vidíme to spojenie s našími úvodnými otázkami? Čo je to svätosť? Kto je svätý? "Svätý" Znamená oddelený, "oddeliť", oddeliť sa. A v tomto prípade oddeliť od hriechu k svätosti. Takže keď vidíme slová posvätiť alebo posvätenie alebo svätý, či svätosť, všetky tieto slová pochádzajú z toho istého koreňa. Všetky majú myšlienku “byť oddelený”. Posvätenie je teda proces oddelenia od inklinácie tela k hriechu ku svätosti. Je to akoby sme mali na jednej strane hriech, na druhej strane svätosť a postupne sa vzďaľujete od hriechu k svätosti. Hriech stráca moc, už nie sme jeho otrokmi. To je Pavlovo modlitebné bremeno, aby sa zmenšovala pripútanosť k hriechu, zväčšovala pripútanosť k svätosti, aby sa zmenšoval výskyt hriechu a zväčšoval výskyt svätosti, aby sa zmenšovala frekvencia hriechu a zväčšovala frekvencia svätosti. Veriaci sú skrze vieru v Ježiša Krista Bohom oddelení pre Jeho zámery. Oddelení od tmy, pre svetlo, od špiny, pre čistotu. Oddelení pre vzťah lásky s Bohom. To je cesta posväcovania. Podobať sa stále viac na Krista, Boha, ktorý je jediný úplne čistý, nevinný, bezhriešny a dokonalý. Dokonale svätý a oddelený od hriechu.
- My sa musíme pýtať, Čo nás viac láka a po čom viac túžime? Po svätých veciach alebo po svetských a hriešnych veciach.
Pán nás volá odstrániť to, čo nás vedie ku hriechu. Čo je to v tvojom živote?
Pre mňa to v minulosti boli tiktok a xbox. Bojuj o posvätenie.
Slovo pre mladých, ale tiež celkovo pre všetkých nás, 2 Tim 2,22: “Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána”. Mladý človek, počúvaj tieto slová, je to Božia vôľa pre teba. Vyhľadávaj spoločenstvo ľudí, ktorí vzývajú Pána.
To slovo posvätenie alebo svätý, či oddelený znamená tiež byť odovzdaný Bohu. Nakoľko si odovzdaný Bohu? Nakoľko si odovzdaný službe a tomuto zboru? Odovzdaj sa ešte viac a rasti v posvätení. Dajme sa celý Bohu k dispozícii.
- Bratia a sestry, chcel by som teraz prečítať dva texty, ktoré mi dodávajú odvahu a ukazujú mi správny smer. Vždy, keď sa z Písma dozviem, čo je Božia vôľa pre môj život, prežívam oslobodenie. Môžem s dôverou volať, Pane je to Tvoja vôľa, dôverujem Ti, že sa tak stane.
1 Thess 4,3
Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie
Je to Božia vôľa, moje a naše posvätenie a zároveň je to niečo, o čo sa máme aj my usilovať.
Heb 12:14 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.
Usilujme sa o pokoj a o posvätenie. Preto Pavol v Liste Rimanom 6 hovorí: "Už nie ste otrokmi hriechu, teraz ste otrokmi spravodlivosti, preto už nevydávajte svoje údy za nástroje neprávosti, ale vydávajte svoje údy za nástroje svätosti." Boh nás vykúpil a chce, aby ste boli oddelení pre Jeho zámery na službu Jemu.
Pozrime sa na niektoré prvky posvätenia, aby sme mohli pochopiť jeho význam v našom živote. Posvätenie má niekoľko aspektov, tri z nich si teraz ukážeme.

H. Prvý aspekt

1.Prvým je to, čo môžeme nazvať pozičné posvätenie. Posvätenie pozície alebo stavu človeka pred Bohom. Tento aspekt posvätenia hovorí o niečom, čo sa stalo v minulosti.
Čo tým myslíme? V okamihu spasenia sme boli oddelení od satana pre Boha. Boli sme oddelení od tmy k svetlu. Boli sme oddelení od smrti k životu. Boli sme oddelení od pekla k nebu. Boli sme oddelení od vlády hriechu k vláde a sláve Božej. Pri našom spasení došlo k tomuto prvku posvätenia.
Okrem toho sme dostali novú prirodzenosť a vedie nás Duch Svätý. On nás vedie, aby sme milovali to dobré, čo miluje Boh a nenávideli to zlé, čo Boh nenávidí. Zistili sme, že túžime poslúchať Božiu vôľu a slovo. Je to preto, že máme nové zmysli, sme novým stvorením a máme nové postavenie pred Bohom a máme novú identitu synov a dcér Božích.
Sme vyhlásení za svätých skrze vieru v Krista a sme oddelení k svätosti. Preto sa môžete nazývať svätými. Každý pravý znovuzrodený kresťan je svätý. Nie sme svätí sami zo seba, iba v Kristovi sme svätí. Pretože On je jediný svätý, čistý a nevinný, dokonalý. Naše posvätenie a svätosť vychádza z Neho.
Pavol písal Rimanom v 1. kapitole v 7. verši, “Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým.” Pavol písal Korinťanom, nazval ich svätými a posvätenými: “Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás”.
Písal Efezanom, nazval ich svätými. Jeho druhý list Korinťanom, 1. kapitola, 1. verš, ich opäť nazýva svätými. Pán Ježiš pre nás vydobil posvätenie na kríži. Pozičné posvätenie. Naša pozícia alebo stav v Kristovi je posvätený alebo svätý, lebo sme v Ňom a Ním očistení a oddelený pre život posvätenia.
V 10. kapitole listu Židom sa autor pozerá na Kristov kríž a na to, čo sa ním dosiahlo, a hovorí o kríži, že vďaka nemu, verš 10: 10 V tejto vôli sme raz navždy posvätení obetou tela Ježiša Krista., my... minulý čas... boli sme posvätení." To je udalosť v minulom čase, samozrejme s pretrvávajúcim významom. Vo verši 14 to hovorí znova. "Lebo jednou obetou," to znamená Kristovou obetou, "zdokonalil naveky tých, čo sa posväcujú."
Takže sme vstúpili do jedného rozmeru posvätenia skrze Krista, skrze jeho smrť. Keď sme uverili, boli ste oddelení pre Boha. Dostali sme nový, posvätený a svätý život a v našom vnútri sa usídlil Duch Svätý, ktorý zaujal svoje miesto, takže sme Jeho chrámom a zvonka nás prikrýva rúcho Kristovej spravodlivosti, takže Boh nás v Kristovi vidí ako spravodlivých, ako vidí Krista. To je naša pozícia. Sme posvätení, preto sme svätí, preto sa môžeme nazývať svätými v Kristovi.

I. Druhý aspekt

2.Druhý aspekt posvätenia, nazvime ho konečné posvätenie.
Je to pohľad na posvätenie iným spôsobom. Konečné posvätenie je aspektom budúcnosti. Je ustanovené pri našom oslávení. Prvé bolo ustanovené pri našom ospravedlnení a spáse.
V okamihu, keď budeme prenesení z tohto sveta do Božej prítomnosti, vstupujeme do konečného posvätenia. To je, keď strácame toto hriešne telo a sme absolútne posvätení v tele, duši i duchu, v každej časti. Tak ako sme čítali v našom hlavnom texte spomeňme si: “A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony.” Vtedy si toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, podľa 1 Kor 15,52 až 54. Vtedy, ak si požičiame slová apoštola Pavla z Listu Filipanom 3, 20-21, 20 Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. 21 On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
Minule sme čítali jedno slovo a verím, že je dôležité ho čítať aj dnes: 1.Jána 3, 2-3
2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. 3 Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý.
Vtedy sa staneme podobní Kristovi, lebo ho uvidíme takého, aký je. V slávnej budúcnosti, keď budeme predstavení ako nevesta bez poškvrny a bez vady, slávna vo svätosti, nášmu ženíchovi Ježišovi Kristovi. To je budúcnosť.
Ak si ešte neuveril v Pána Ježiša Krista, tvoja prítomnosť a budúcnosť sú úplne iné. Vlastne ani netúžiš po nejakej svätosti a čistote, taký nemôžeš vojsť do nebeského kráľovstva. Iba v Kristovi môžeš mať nádej na slávnu budúcnosť v Jeho prítomnosti v nebi.

J. Tretí aspekt

3.aspekt posvätenia
Takže už máme za sebou minulosť - posvätenie stavu alebo pozície. Budúcnosť - konečné posvätenie. Zostáva nám teda to tretie, skúsenostné posvätenie. A to je to, v čom žijeme, priatelia, práve teraz.
Sme v procese toho, že ako kresťania prichádzame na to, čím skutočne sme a čím budeme. A uprostred toho žijeme a rastieme v posvätení, snažíme sa žiť podľa toho, čím sme v Kristovi, v pozícii pred Bohom a čím nakoniec budeme.
Týmto sa Pavol zaoberá v 1. liste Tesaloničanom. Jeho modlitba zahŕňa nádej na posvätenie, ktoré je budúcnosťou pri príchode Krista. Ale sústreďuje sa aj na to, aby sme tu a teraz, duchom, dušou i telom, boli neustále pripodobňovaní svätosti Kristovej. To je jeho vrúcna modlitba za Tesaloničanov a za nás, aby sme boli posvätení a pripravení na použitie Majstrom. Pravé ospravedlnenie nám dáva nádej na oslávenie, ktoré by nás malo viesť k túžbe o posvätenie. To je cieľom kresťanského života. "Buďte svätí, ako som ja svätý.
Je to samotné jadro nášho života. Nachádzame sa v procese, kedy sme premieňaní stále viac na Kristovu podobu.
Prečo je také dôležité, že sme sa v tomto mesiaci zaoberali identitou veriacich v Kristovi? Hovorili sme o našej identite, ako identite synov a dcér Božích a identite ako Božích posvätených služobníkoch. Dnes sa veľa hovorí o identite, rôzny ľudia alebo duchovné sily nás budú chcieť identifikovať a presviedčať rôznym spôsobom. Pre Božie posvätené deti je najdôležitejšie ako nás identifikuje náš Otec. Ako ťa On vidí, ako ťa On nazýva, brat a sestra, to je pravda o mne a tebe. To platí a to je najdôležitejšie. Keď tomu uveríme a skutočne to prijmeme, budeme duchovne rásť a posilňovať sa. Budeme lepšie spoznávaťa Ježiša Krista, aký je a viac Ho milovať.
Akú definíciu som prijal?
Som príliš mladý, starý, zaneprázdnený, mám deti, nemám talent, nie som si istý, som utiahnutý.
Radšej prijmime - som odovzdaný! Budem odovzdaný!

K. Rozmýšľanie a záver

Čo to pre mňa znamená v bežnom živote?
Skúmať svoje vnútro a pýtať sa otázky, ktoré už dnes zazneli.
-Čo nás viac láka a po čom viac túžime? Po svätých veciach alebo po svetských a hriešnych veciach.
Pán nás volá odstrániť to, čo nás vedie ku hriechu. Čo je to v tvojom živote?
Nakoľko si odovzdaný Bohu? Nakoľko si odovzdaný službe a tomuto zboru? Odovzdaj sa ešte viac a rasti v posvätení. Dajme sa celý Bohu k dispozícii.
Keď počujem niekoho povedať: “Nie som svätý, ale ani najhorší”, evokuje mi to spokojnosť s priemernosťou. Tento text nás, okrem iného, vedie rozmýšľať, či som zmierený s priemerom. Nebuď zmierený s priemerom, ale usiluj sa o posvätenie, hľadaj to najlepšie podľa Božej vôle. Cieľ je posvätenie a svätosť. To, čo robím, o čom rozmýšľam, vedie ma to v budovaní posvätenia? Vedie ma to k väčšej podobnosti Ježišovi Kristovi?
Rozmýšľanie
9. Modlitba
10. Pieseň

11. Požehnanie

Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás zdokonalí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu, a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
Heb 13 , 20 - 21
12. Refrén
Are we prepared for what sanctification will do? It will cost an intense narrowing of all our interests on earth and an immense broadening of our interest in God.
Oswald Chambers
Sanctification is glory begun. Glory is sanctification completed.
F. F. Bruce
In justification we are declared righteous, that in sanctification we may become righteous. Justification is what God does for us, while sanctification is what God does in us. Justification puts us into a right relationship to God, while sanctification exhibits the fruit of that relationship.
—William Evans
William Evans
Related Media
Related Sermons