Faithlife Sermons

Doelgericht, kenmerk van Gods Koninkrijk

Strengthen Your Gate / Versterk Jouw Poort  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 25 views

Doelgericht zijn is een kenmerk van Gods Koninkrijk. We hebben allemaal de intentie om Jezus te volgen, maar beseffen we ook wat hier de impact van kan zijn? Zeker in de tijd waarin we nu leven.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
==============================================================================
📣 Offergave
Proverbs 3:9–10 NBG1951
9 Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, 10 dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.
==============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ Strengthen Your Gate / Versterk Jouw Poort
🔴🔴🔴🔴 Van religieuze activiteiten naar het geestelijk leven
>>>> <<<< Timing, Rust en IJver
-------------------------------------------------------------------------------------

🔴 Lucas 9:57-62

Luke 9:57–62 NBG1951
57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. 61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. 62 Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.

🔴 Drie punten

1️⃣ Mijn intenties om Jezus te volgen
2️⃣ Jouw To-Do lijst onder druk
3️⃣ Vooruit blijven kijken

🔴 1/3 - Mijn intenties om Jezus te volgen

Luke 9:57–58 NBG1951
57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.
🤔 Deze persoon heeft zonder twijfel de juiste intenties. Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. Maar intenties alleen, is niet genoeg. Die intenties moeten omgezet worden in daden.
🤔 Maar het antwoord van Jezus doet vermoeden dat Jezus vindt dat deze man niet beseft wat hij zegt. Vossen hebben holen en vogelen hebben nesten. Oftewel, zij hebben de zegen van een bepaald comfort. Jezus heeft dat comfort - een plaats om Zijn hoofd neer te leggen - niet. Hem volgen kan betekenen dat je een bepaald comfort gaat missen of moet opgeven. Uit je comfortzone komen, offers brengen.
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ Strengthen Your Gate / Versterk Jouw Poort

🔴 2/3 - Jouw To-Do lijst onder druk

Luke 9:59–60 NBG1951
59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.
🆘 God heeft mijn persoonlijke To-Do wel degelijk “in de war” gebracht; nooit gedacht dat Tamara en ik Gateway zouden opstarten.
🤔 Volg Mij, zei Jezus tot een ander.
🤔 Deze persoon wilde wel, maar moest eerst nog even “iets” doen. Hij wilde eerst zijn vader begraven.
🤔 De culturele context is niet dat de vader reeds was overleden. Nee, hij wilde thuis blijven totdat zijn vader kwam te overlijden. Hij zou hem dan begraven en dan Jezus gaan volgen.
🤔 Het eerst willen begraven van zijn vader zou een enorme vertraging met zich meebrengen. Welke situaties brengen vertraging in ons leven?
🤔 “Laat de doden hun doden begraven” oftewel “laat degene die geestelijk dood is (geen prioriteit geeft aan Gods Koninkrijk), de natuurlijke doden begraven”. Oftewel, laat degene die aardse prioriteiten belangrijker vindt, zich met aardse dingen bezig houden.
🤔 Laat degene die Gods roepstem heeft gehoord, hierop reageren en laat hem het Koninkrijk Gods verkondigen.
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ Strengthen Your Gate / Versterk Jouw Poort

🔴 3/3 - Vooruit blijven kijken

Luke 9:61–62 NBG1951
61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. 62 Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.
🤔 De hand aan de ploeg slaan is iets tussen jou en de Heilige Geest. In het natuurlijke kun je alleen in een bepaald seizoen gaan ploegen. In Spreuken 20:4 staat :
Proverbs 20:4 NBG1951
4 In de herfst ploegt de luiaard niet; zoekt hij in de oogsttijd – dan is er niets.
🆘 Niet ploegen betekent (automatisch) geen oogst.
Maar in de geestelijke wereld kan elk moment het juiste moment zijn, als de Heilige Geest dat zegt. Dat momentum moet je grijpen, dan is er geen tijd om achterom te kijken.
🆘 Wees doelgericht, wees standvastig.
1 Corinthians 15:58 NBG1951
58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
Hebrews 11:27 NBG1951
27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.
Colossians 1:21–23 NBG1951
21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, 22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen, 23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
2 Peter 3:17 NBG1951
17 Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid;
2 Chronicles 27:6 NBG1951
6 Jotam betoonde zich een krachtig man, want hij was standvastig in zijn wandel voor het aangezicht van de Here, zijn God.
Psalm 112:7–8 NBG1951
7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here; 8 zijn hart is standvastig, hij vreest niet, terwijl hij met vreugde op zijn vijanden ziet.
Titel: Doelgericht, kenmerk van Gods Koninkrijk
===
Ploegen van de bodem is al zo oud als de landbouw zelf. Om de bodem losser te maken, de afwatering te verbeteren, en het zaaien en het ontkiemen van het gewas te bevorderen, werd op kleigrond voor de winter en op zandgronden in het voorjaar de ploeg gebruikt.

No man, &c.—As ploughing requires an eye intent on the furrow to be made, and is marred the instant one turns about, so will they come short of salvation who prosecute the work of God with a distracted attention, a divided heart. Though the reference seems chiefly to ministers, the application is general. The expression “looking back” has a manifest reference to “Lot’s wife” (Ge 19:26; and see on Lu 17:32). It is not actual return to the world, but a reluctance to break with it. (Also see on Mt 8:21.)

Luke: An Introduction and Commentary 2. Whole-Heartedness (9:57–62)

2. Whole-heartedness (9:57–62)

This paragraph is located simply ‘along the road’. As Jesus journeyed some people announced their readiness to follow him. They were clearly well-intentioned, but had not realized the nature of the demands the kingdom makes.

57–58. The first man expresses his readiness to follow Jesus. There is nothing wrong with the way he puts it: he is ready to go anywhere Jesus leads. But the reply shows that he has not reckoned with what this means. Animals and birds have their places of habitation, but the Son of man has nowhere to lay his head. This is an incidental glimpse of the cost of the incarnation. And it shows that the follower of Jesus must not reckon on luxurious living.

59–60. The second man was called by Jesus. In response he asked leave first to bury his father. Some hold that, had the father been a corpse at home, the man would probably not have been with Jesus at all; he would have been occupied with duties connected with the funeral. On this view his request was to stay at home until his father died. This might have meant an indefinite delay and the affairs of the kingdom cannot be put off. But the words have an even greater urgency if the father was dead. The Jews counted proper burial as most important; to leave the father unburied ‘was something scandalous to a Jew’ (Marshall). The duty of burial took precedence over the study of the law, the temple service, the killing of the Passover sacrifice, the observance of circumcision and the reading of the Megillah (Megillah 3b). But the demands of the kingdom are more urgent still. Jesus could not wait until the man got through all that burial meant. So he says, Leave the dead to bury their own dead. Jesus has called the man. He is to proclaim the kingdom of God. Let those without spiritual insight perform the duties they can do so well; burial is very much in keeping for the spiritually dead. But the man who has seen the vision must not deny or delay his heavenly calling.

61–62. The third man, like the first, offered his services. But he interposed the condition that he first say farewell to those at home (as Elisha did when he followed Elijah, 1 Kgs 19:20f.). This seems not unreasonable (cf. 5:29). But following Jesus means more than following Elijah and in this case the request evidently concealed some reluctance to take the decisive step. Jesus points out that the kingdom has no room for those who look back when they are called to go forward.

The Bible Knowledge Commentary b. Jesus’ Teaching that Discipleship Takes Radical Commitment (9:57–62) (Matt. 8:19–22)

Luke introduced three people who wanted to join Jesus on His journey to Jerusalem.

9:57–58. A man approached and wanted to follow where they were going. Jesus’ response was that a person desiring to follow Him must give up what others consider necessities. Jesus had no home of His own nor did His followers. They were on their way to Jerusalem where Jesus would be put to death.

9:59–60. Jesus called the next man with the same words with which He had called His disciples (5:27). The man’s reply that he first wanted to go and bury his father has been variously interpreted. Some maintain that the man’s father was dead already. It would seem strange if that was the case for he would certainly have been engaged in the burial procedure already. It is more likely that the man’s father was ready to die. His request was to let him wait just a little while before following Jesus. Perhaps the man also wanted to receive the inheritance from his father’s estate. Jesus’ response, Let the dead bury their own dead, implies that the spiritually dead can bury the physically dead. The point was that proclaiming the kingdom of God was so important that it could not wait. Of course if the man had left and followed Jesus, it would have caused a scandal in the community. But that was less important than proclaiming the kingdom and following the Messiah. A disciple must make a radical commitment.

9:61–62. The third man simply wanted to go home and say good-by to his family. Elijah had allowed Elisha to do this very thing when Elisha was plowing (1 Kings 19:19–20). Jesus’ words underscore the fact that His message of the kingdom of God was more important than anything else—even family members. The message and the Messiah cannot wait. Jesus’ message was more important than Elijah’s message and demanded total allegiance. Jesus’ servants should not have divided interests, like a farmer who begins plowing and looks back. Since Jesus was on His way to Jerusalem, the man had to make up his mind right then as to what he was going to do. Interestingly Luke did not record the outcome of any of Jesus’ conversations with the three men.

Related Media
Related Sermons