Faithlife Sermons

Untitled Sermon (10)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Verše

Ephesians 5:6–14 ČSP
6 Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. 7 Nemějte s nimi tedy nic společného. 8 Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla — 9 ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě — 10 zkoumejte, co se líbí Pánu, 11 a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. 12 Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit. 13 Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno, 14 neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: ,Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.‘
2 Timothy 2:15–19 ČSP
15 Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. 16 Vyhýbej se prázdným světským řečem, neboť ti, kdo tak mluví, budou stále víc postupovat k bezbožnosti 17 a jejich nauka se bude šířit jako sněť. Patří k nim i Hymenaios a Filétos, 18 kteří zbloudili od pravdy, když říkají, že vzkříšení již nastalo, a tím u některých podvracejí víru. 19 Avšak pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť: ,Pán zná ty, kdo jsou jeho‘, a ,ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno‘.
Proverbs 4:23 ČSP
23 Víc než cokoliv jiného střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života.
Ephesians 2:10 ČSP
10 Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.
Titus 3:8–9 ČSP
8 Věrohodné je to slovo, a chci, abys na ty věci kladl důraz, totiž aby se ti, kdo uvěřili Bohu, soustředili na to, jak mají vynikat v dobrých skutcích; je to krásné a lidem užitečné. 9 Hloupým sporům, rodokmenům, svárům a hádkám o Zákon se vyhýbej! Jsou neužitečné a nikam nevedou.
Jk 1:27:Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa.
Related Media
Related Sermons